Årsmelding 2006

Et nytt driftsår er tilbakelagt i Veldre Historielag, og aktivitet, arbeidsmengde, bredde og mangfold har sansynligvis aldri vært større i lagets 75 årige eksistens.
Årsmøtet ble avholdt på Veldrom fredag 17.februar 2006 og snaut 30 av lagets medlemmer var møtt fram.
Kveldens tema var ”Utvandring til Amerika” der Museumsbestyrer Knut Djupedal på en engasjerende måte ga de fremmøtte noen interessante og redegjørende betraktninger om utvandringen fra Norge til Amerika. Fra 1825 og fram mot vår tid har nærmere en million nordmenn utvandret til alle verdenshjørner.
Under vanlige årsmøtesaker ble valgnemndas innstilling lagt frem for Årsmøtet, og lagets styresammensetning for året 2006 har vært:

Knut Nordsveen            leder
Odd Hemma                  nestleder
Kristiane Høgetveit      sekretær
Knut Ragnar Nes          kasserer
Nancy Coleman            styremedlem

Varamedlemmer :
Thorleif Kvissellien  
Stein Sørum  
Jenny Brennlien 
Vi skal i dette resymeet over fjoråret ta for oss ulike arrangementer og begivenheter.
Vi har avholdt 4 ordinære styremøter:

Mandag 16.januar, mandag 27.mars, fredag 26.mai, mandag 20.november.

 

 

I tillegg har vårt styre, eller representanter derfra, hatt møter, eller deltatt (representert) på møter, med samarbeidspartnere, komiteer eller utvalg som har hatt en relevant rolle eller funksjon i forhold til årets hektiske program. I tillegg til representasjoner og befaringer er det blitt avholdt flere pressekonferanser. Flere ideer, forslag rådslaginger, detaljbehandling og ikke minst avgjørelser av ulike slag er også blitt avgjort pr.telefon.
Informative og oppdaterte ”Styre-Info” (referater) er også jevnlig blitt utsendt til styre- og komitémedlemmer.
Torsdag 23.mars.Første møte i bystekomiteen (på Johan Nordhagens 150 års dag) - med konstituering og rolle/arbeidsfordeling, hvor Historielagets leder ble valgt som leder av komiteen.
Komiteens medlemmer: Knut Nordsveen (Veldre Historielag), Kultursjef Sigmund Myklebust (Ringsaker kommune), Arne Storlien (tidl. styremedlem), Kåre Gropen (tidl. styremedlem), sekretær Jon-Einar H.Gropen (Nordhagensamler-entusiast), Nancy Coleman (styremedlem Veldre historielag)

Møter i bystekomiteen ble avholdt henh.vis onsdag 19.april (da bysta kom til vårt kontor) ,
og mandag 22.mai der strategi, fremdriftsplan og programplanlegging ble vedtatt; - og arbeids- og ansvarsfordeling ble delegert.
Fredag 21.april. Møte i Ringsakbok-komiteen (sammen med Bygdebokkomiten - Garveriet). Opimismen om nær forestående utgivelse av bind 6 var stor, og økonomi, opplag, utsalgspris var blandt kveldens tema.
Mandag 22.mai. Etter henvendelse fra Kirkekretsen skole v/ lærer Hege Øynes ble Veldre Historielag forespurt om å bidra med sin kompetanse og lokalkunnskaper innen historie og kultuformidling ved skolens tema/-prosjektdager. Vår mann Stein Sørum var tilstede under en undervisningstime ved skolen og bidro under deres prosjekt med tema Fornminner i Veldre.
Torsdag 1.juni. Thorleif Kvissellien hadde en utetime med elever ved Kirkekretsen skole hvor de gikk til Koss og besiktiget panoramautsikten.
I det fine sommerværet fikk de ved hjelp av en toveis -kommunikasjon en utbytterik time med lokalhistorie og en gjennomgang av Veldrebygdas fornminner. Det er viktig for et historielag å stille opp å bidra med sine kunnskaper på forespørsel fra skoler.
Mandag 5.juni.Veldre Historielags 75 års-markering på Fuglseng legatgård. Dette ble et trivelig arrangement som fungerte på alle måter.
Det var mange begivenheter flettet inn i et arrangement, der vår egen 75-års markering var kjernen. I tillegg ble Johan Nordhagens liv og kunst viet spesiell oppmerksomhet ved at grafikeren Jon-Olav Helle visualiserte grafikk som kunstnerisk uttrykksform. Ulike teknikker og grafikkens krav til tålmodighet og stor grad av nøyaktighet var hovedbudskapet. Historielagenes grunnlegger i 1931, Reinert Svenden, ble også viet litt oppmerksomhet ved denne jubileumsmarkeringen. Det var også 125 år siden han kom til Veldre, og 65 år siden han ble borte.
- Som vanlig ved Veldre Historielags arrangementer sørget Veldre Musikkforening for stemningsskapende musikk ute på tunet.
Onsdag 7.juni. Fellesmøte på Fuglseng legatgård med Veldre historielag, Ringsaker historielag og Fuglseng legatstyre ang.opplegget i vårt Blåklokkearrangement. Veldre Historielag stilte med tre representanter ved dette møtet.
Torsdag 8.juni. I forbindelse med Veslelien (Helsehjemmet) 75 års markering var Veldre Historielag invitert til en kulturkveld med et historisk tilbakeblikk. Thorleif Kvissellien hadde sydd sammen et resymé fra starten i 1931 og fram til dato, som ble visualisert via noen billedliggjørende foto-transparent vist på overheadprojektor.
Søndag 11.juni. Naturlos-tur langs den gamle setervegen. Sammen med ca. 30 deltagere gikk vi den gamle allmannavegen/setervegen fra Byflaten og opp til Danseråsen gård. Vellykket tur med mange lokale vinklinger av bidragsytere som fortalte fra sine barne og oppvekstår langs traseen. Denne gamle hovedferdselsåra fra bygda og innover grendelagene i Veldreåsmarken er fremdeles godt synlig og farbar, og hadde i gammel tid status som kjerreveg fram til Danseråsen gård en mils veg lenger nord.
Vegtraseen ble i 1895 avløst av en ny veg, som går parallelt med den gamle; - dagens ”Ellevsæterveg.”
Naturlos og turansvarlig: Thorleif Kvissellien


Det ble foretatt noe krattrydding og tilrettelegging på de mest gjenngrodde deler av strekningen i forkant av vandringa.
Mandag 12.juni. Ble invitert til et møte på Ringsaker historielags kontor for å drøfte evnt. arbeide med innsamling av dialektord og uttrykk på Ringsakmål. Initiativtager Ole Holtet ønsket velkommen, og kveldens innleder Trond Røhnebæk gav tilkjenne noen vinklende og viktige betraktninger på bakgrunn av det nær forestående innsamlingsarbeide, - og om hva som bør være komiteens framtidsvisjoner.
På dette første møte ble utvalget konstituert og ”Dialektkomiteen” ble et faktum.
Ole Fossen (leder), Bjørg S.Mathisen (sekretær), øvrige komitemedlemmer: Per Granberg, Karl H.Brånaas og Knut Nordsveen.


Onsdag 14.juni. Offisiell mottagelse i iforb.med Hedmarksmuseets 100 års markering. Etter festmiddag i museets nyoppussede restaurant/kro fikk vi en omvisning i Grimsrudbygningen som var selve Oplandenes museums stiftelsesbase i 1906; - der bl.a Reinert Svendsen var en av hovedrolleinnehaverne. Etterpå var det duket for selve festprogrammet i Hedmarksmuseets Aula der ulike kulturinnslag, gratulasjonstaler og overrekkelser foregikk. Bl.a fra Fylkeskommunen, Hamar kommune, Sparebanken, Riksantikvarens representant, Fortidsminneforeningen, diverse museer, lag og foreninger. Av totalt 23 aktører hadde Veldre Historielag (v/leder) innlegg nr.21 i rekken av gratulantene. De forhåpentligvis velvalgte ord, ble vinklet opp i mot vår fellesnevner Reinert Svendsen, hvorpå museumsdirektøren fikk overrakt et ”Veldre Historielags krus” med blomsteroppsats, med takk for godt samarbeide mellom historielaget og museet; - og ikke minst vårt forhold til gutta på fotoarkivet.
Lørdag og søndag 24. og 25.juni. Dette ble selve hoveddagene med åpent i stuer og tun på Hedmarksmuseet. Mange personer har i lengre tid jobbet intens opp mot denne dagen; - Bondelag, bygdekvinnelag og historielag hadde samarbeidet om et variert og allsidig opplegg. Stor møteaktivitet, kreativitet og lagånd preget de aller fleste kulturinnslagene denne helga. Historielagenes bokstand var en fellesavvikling der både Ringsaker- og Brøttum - sammen med Veldre Historielag dannet en kremmerbase utenfor et av stuene på Domkirkeodden der lokalhistoriske publikasjoner fort skiftet eier.
Odd Hemma var vår mann i komiteens arbeidsgruppe, og hadde fått med seg Stein Sørum som selgerkompanjong ved vår bokstand begge dagene.


Tirsdag 27.juni. Befaring på kirkebakken. m. bystekomiteen, kirkeverge og gartner.
Tema: Endelig bestemmelse for plassering av minnesmerket. Dugnadsframdrift, tidspunkt for oppstart, ansvar og arbeidsfordeling.
- Dugnaden startet da det første spadestikk ble tatt 3.juli, og i dagene og ukene som fulgte ble det utvist en intens dugnadsinnsats for å få anlegget til å ”etablere” seg til avdukingsdagen.
Forskaling, støping (4.juli) – riving av forskaling, og i gjenfylling (10.juli) – heiste bystesokkel på plass (11.juli) – jord-og planeringsarbeide, anlegget fikk sin fremtidige fasong og form, graving av plantehull, beplanting (13. og 14. juli) , raking, pynting og såing.


Lørdag 1.juli. Åstdalsdagen. Vi ble invitert til å delta med bokstand på årets Åstdalsdag på Olshølen. Vi delte partytelt med Ringsaker Blads redaktør, og mange skuelystne og kjøpevillige fant vegen bortom både deres og vår stand. Historielaget solgte for et par tusen kroner.
Mandag 10.juli Tradisjonell pressekonferanse på Fuglseng legatgård, der Ringsaker Blad – HA og Gudbrandsdølen/Dagningen var invitert til jordbærsoll - is og kaffe, og en presentasjon av Veldre - og Ringsaker Historielags ”Blåklokkeprogram”. Representert ved legatstyrets leder og begge Historielags ledere fra henh.vis Veldre og Ringsaker.
Søndag 16.juli. Blåklokkevikua.
Historielagenes årevisse busstur, og åpent hus på Fuglseng legatgård. Turen gikk til Eik-tunet på Gjøvik med omvisning. Populært tiltak, og full buss.
Fredag 21.juli. Blåklokkevkua.
Ljåslått i Kusvea er også blandt våre tradisjonelle påfunn, og ble avviklet for 7.året på rad. Mange ivrige aktører, og stor interesse for å være med på slåttonn på gamle måten.
Lørdag 12.august. Dalamart´n.
Veldre Historielag var representert med sitt bokbord for 5.gang i Gamlegata. Stor trafikk, spesielt bondelagsmedlemmenes rikholdige frokostbord bidro til en folkevandring som også vi dro nytte av. Våre bøker, publikasjoner og annen omsetningsvennlig propaganda ble solgt for tils. kr.2000.-
Teaterstykket ”Arven”
Historielaget ble på et tidlig tidspunkt forespeilet en samarbeidsrolle i forbindelse med teateroppsettingen ”Arven” på Fuglseng Legatgård.
Allerede 16.mai var historielagets leder invitert til en presentasjon ved teaterets prosjektmøte på Fuglseng. Tirsdag 20. juni imøtekom vi en invitasjon til et møte på Garveriet der det ble foretatt en redegjørende gjennomgang av opplegg og vår rolle ved kulturmottagelsen på Fuglseng legatgård torsdag 17.august. Ole E. Storlien og undertegnede fikk en konkret forespørsel om å foredra over hvert sitt tema under mottagelsen.
Repr.ved møtet: Ole E. Storlien (Legatstyret), Knut N. (Veldre Historielag) Ole Holtet (Ringsaker historielag), Anna Saug (produksjonsassistent i teateroppsettingen ”Arven”) og Asle Berteig (Produsent og regissør i ”Arven”)


Torsdag17.august. ”Arven”. Veldre Historielag var invitert av Ringsaker teaters produksjonsledelse til en kulturmottagelse på Fuglseng legatgård i forb. med teaterstykket ”Arven”.
Mottagelsen var fra kl.17.30, og ca 75 inviterte møtte.
Mottagelsen innbefattet en informasjon om O.A.Gjeldt og hans sterke kvinneskikkelser (foredrag v/Ole E. Storlien), og fortsatte med en bespisning m.kaffe; - seansen ble avsluttet nede i hagen med et 25 minutters kåseri om husmannsvesenet og dets betydning for gårdene i nærmiljøet på O.A.Gjeldts tid. Kveldens forestilling begynte kl.19.00. Veldre- og Ringsaker Historielag stilte også med statister til forestillingene.
Kåseriet om samme tema (husmannsvesenets betydning) ble på oppfordring også fremført på fredag 18.august, fra.kl.18.40 – 19.00, for hele tilskuermassen i forkant av kveldens forestilling. Dette tema var relevant i forhold til selve bakgrunnsmaterialet for oppsettingen.


Lørdag 19.august. Busstur til Drøbak og Oscarsborg. Flott tilrettelagt tur. Informativ og interessant omvisning og guiding ute på festningeanlegget Oscarsborg.
Disse turene er et samarbeidsprosjekt med Furnes Historielag, og arrangeres for 13.året på rad. I år var det vår tur.
Guidet tilbaketur gjennom Asker og Bærum, med en sving oppom bl.a Skaugum hvor gårdsbestyreren fortalte om garden og dens historie, omgivelsene og drifta
Turansvarlig: Kristiane Høgetveit og Andreas Sølvsberg.


Torsdag 24.august. Veldre Historielag fikk forespørsel før sommerferien fra Kirkekretsen skole om å bidra med materiale, bilder, stoff opplysninger under deres prosjekt med Johan Nordhagen som tema. Torsdag morgen 24.august kl. 08.15, møtte historielagets leder skolebarna oppe ved Nordhagenstua, og fordelt på tre grupper fikk alle i tur og orden en redegjørende stund nede på tunet ved Nordhagenstua. Etterpå syklet de ned til Tokstadfurua hvor de fortsatte med eget opplegg. Hele prosjektet var tuftet på Nordhagens liv og virke på bakgrunn av historielagets jubileumsmarkering.Skolen skulle jobbe videre med sitt opplegg som skulle ende opp med vernissasje14.september. Spennende prosjekt.
Parallellt med historielagets øvrige aktivitet i august har bystekomiteen jobbet med sine oppgaver:
Fredag 11.august.
Møte i bystekomiteen.
Siste detalj-finpuss før avdukingsseremonien. Videre framdrift:
Søndag 13.august. Sendte presseomtale vedr. Nordhagen, bysteprosjektet og jubileumsmarkeringen til HA, RB, TV-innlandet, Nrk Hedm.Oppland og Østnytt.
Fikk tilbakemelding fra Nrk hedm.Oppland og fikk noen minutter på lufta i lokalradioens formiddagssending torsdag 17.august.

Fredag 18.august
*) Dugnad på kirkebakken kl.19.00. Ble boret hull i sokkel og kobberpaletten med innskripsjon ble montert. Ble også boret hull til bystemontering på toppen av sokkelen. Bysten ble plassert og utprøvd for første gang. Ble tatt ned igjen samme kveld.
Søndag 20.august. Jobbet fram programforslag til avdukingsseremonien.
Mandag 21.august. Programforslaget ble levert på Dala-Mesna trykk i Br.dal. *) Dugna d på kirkebakken mandag ettermiddag. La utover og tilpasset markduk. Kjørte på pukk/bærelagsmasse rundt sokkel. La utover pyntebark rundt beplanting.
*) Utarbeidet pressemelding på kvelden og inviterte HA – RB og GD til pressekonferanse på kirkebakken onsdag 23.august kl.10.00
Tirsdag 22.august. Kirkebakken. Kjørte på fin singelgrus (pyntegrus) rundt sokkel.
Onsdag 23.august. Pressekonferanse på kirkebakken iforb. med jubileumsmarkeringen og bysteavduking. RB og GD møtte opp.
Satte på plass blomsterkrukke med geranium og eføy ved sokkelfoten.
Lørdag 26.august
*) Dugnad på kirkebakken på ettermiddagen. Siste forberedelser foran søndagens markering. Satte opp talerstol, krakker, kjørte stoler, monterte bysten og avdukingskledet (tildekket med pressening). Monterte fotoutstiling som skulle presenteres ved kirken på søndag. Motivene til utstillingen var fra ulike faser i prosjektperioden fra arbeidet med Nordhagen-monumentet.


Søndag 27.august. Bysteavduking.
Et langtidsprosjekt ble fullført og Nordhagens minnesmerke ble avduket under en seremoni i kulturens tegn i flotte omgivelser på kirkebakken. Mange fremmøtte. Kultursjef i Ringsaker kommune Sigmund Myklebust var konfransier og programleder, ordfører Thor Lillehovde og Anne Marie Ekern bidro med henh.vis velkomsttale og prolog. Fylkesmann Sigbjørn Johnsen foresto selve avdukinga.
Andre kulturinnslag bidro Veldre musikkforening og Brumundkoret med.
Etterpå var det bespisning for inviterte gjester i kirkestua; - Rings.kommune var vertskap under denne seansen.
Det ble utarbeidet et takkekort med en
fotokollasj der Nordhagen-byste (minnesmerke)
var hovedmotivet. (bildet)
Takkekortene ble sendt til medarbeidere,
bidragsytere og samabeidspartnere i forb.
med jubileumsseremonien på søndag.
(tot.ca.35 takkekort m.bilde ble distribuert.)
 
Fredag 14.sept. Veldre Historielag (v/leder) ble invitert til Kirkekretsens Nordhagen-prosjekt, - avslutningsmarkering med kunst/tegneutstilling – ”vernissasj” . Prolog v /Anne Marie Ekern og snorklipping v/Arne Storlien, elevunerholdning, og film/power-point fremvisning, og ca.20 minutters kåseri om Nordhagens liv og virke var en del av programmet.
Historielaget hadde bidratt med utlån av Nordhagenbilder, bøker, kort, opplysninger o.s.v til dette prosjektet.
Mandag 25.sept. Møte i Dialektkomiteen:Ola Ljødal besøkte oss, og han orienterte komiteen om sitt arbeide med innsamlingsarbeide og bokutgivelse av dialektord fra Eidsvoll ”Artukt me dei gamle talæmåta”. Det ble innkjøpt et eksemplar av Ljødals bok til hver av komitemedlemmene.


1.oktober. Naturlos-tur fra Tuv og innover forbi Tranberg, Tranby, Tranbybakken, Marka, Finnstuen, Opsalsetra og gamle Veldre sag.
Turleder Stein Sørum. Fin tur i fint turvær. Vandringa gikk fortrinnsvis i gamle ferdselsveger, med informasjoner om bl.a setring, gammel bosetting og sagdrift.
Fredag 20.oktober Slåttgraut på Fuglseng legatgård. Et sosialt samvær som etter hvert er blitt en tradisjon for våre slåttefolk, styre/- og varamedlemmer, etter en vellykket ”slåttonn på gamlemåten” i Kusvea tidligere på sommeren. Det var nå 7.året på rad vi var samlet på Fuglseng til høsttreff med rømmegraut på menyen og kulturinnslag oppe i storsalen.
Tirsdag 24.okt. Dialektkomiteen fikk besøk av tre representanter fra Stange morsmålslag som i 1999 ga ut dialektordbok fra Stange ”Slik tala vi”. Boka ble innkjøpt til våre komitémedlemmer, og er etterhvert blitt benyttet som basis og et arbeidsredskap for oss da dette materialet ligger ganske nært opp i mot vår egen dialekt


Torsdag 26. oktober Lederne for kommunens 5 historielag var samlet på Garveriet til et møte med redaksjonskommiteen for Ringsakboka bind 6.Det ble en grundig gjennomgang av Ringsakboka vedr. innhold, bilder, økonomi, salg, og leveringsdato. Vårt opplag: tot.600 bøker, hvorpå ca.240 er solgt pr.dato. – d.v.s utgiftene er inndekket.
Tirsdag 28.nov. Arbeidsmøte i Dialektkomiteen. Jobbet videre etter ”Stange morsmålslags” mal, som gjennom våre spesialskjemaer blir til ”Ringsakmål.” Etterhvert vil innsamlet materiale fra Julie Sørlien (Lismarka), Arvid Svendsen (Messenlia) og Arne Sørlien (Lismarka) bli et viktig grunnlagsmateriale for vårt videre arbeide i Dialektkomiteen. PS! Vi har også allerede hatt fire møter på nyåret.


Bøker og førjulsdugnad.
Som vi ser har dette vært et innholdsrikt år for Historielaget, og avslutningsvis av året 2006, lå ikke noe tilbake for året som helhet. Innspurten med ferdigstillelse av boka ”Veldreidretten gjennom 100 år” var tidkrevende og arbeidssom prossess. Det var mange små, men viktige detaljer som skulle på plass; - sjekkes og dobbeltsjekkes. Det måtte forestås nær kontakt med trykkeriet i dette arbeidet, der kopier (blåkopien) forelå til gjennomsyn før det endelig gikk i trykken. Dette arbeidet gikk parallellt med henting av Årboka 15.november, pressekonferanse to dager senere, klargjøring, organisering og utkjøring av denne til våre medlemmer. Pakking, henting, av Ringsakboka bind 6 torsdag 23.november (noe forsinket), forestå organisering og presentasjon på vår nettside; - kombinert med forhåndssalg.
Vi organiserte et betydelig salgsapparat som skulle forestå salg og omsetning av våre publikasjoner. Det hele startet med bokstand på Mølla lørdag 2.desember og fortsatte de neste helgene fram til og med lille juleaften. Obs- på Rudshøgda ble også en del av vår arena fra og med lørdag 9.desember, og ved flere anledninger hadde vi folk på tre steder som var i gang med salg: Mølla, Obs, og kontoret på Veldrom. Tilsammen 7 ganger var vi på plass med vårt bokbord, og 14 stk. har stilt opp å vist en usedvanlig stå-på-vilje og dugnadsånd. Dette har resultert i rekordomsetning som vi ikke tidligere har opplevd på såvidt kort tid.
Det er også signalisert at våre medhjelpere er villige til å prøve en ny runde ute i felten på de tidl. nevnte steder også utenom førjulssesongen; - d.v.s. nærmere påske. Vi har fremdeles masse bøker igjen, som helst burde vært ute blandt våre lesere. Etterhvert som Veldreidrettsboka kom fra bokbinderiet 15.desember ble det etterkommet en god del forespørsler blandt interesserte som allerede hadde skrevet seg på forhåndssalg. Sammen med Ringsakboka bind 6, Årboka og Dialekttempen hadde vi salgsobjekter i vårt sortiment som avstedkom et sluttresultat som vi knapt torde drømme om på forhånd.
Våre kremmerbegavelser: Andreas Sølvsberg - Kåre Gropen -Thorleif Kvissellien - Oddrun Nordsveen - Arne Storlien - Kristiane Høgetveit - Knut Ragnar Nes - Odd Hemma - Jenny Brennlien – Stein Sørum – Nancy Coleman - Asgeir Sønsteby - Nils Rønning og KN.


Onsdag 20.desember Selv om noe av lagets ulike gjøremål fremdeles gjensto, avsluttet vi en begivenhetsrik periode, og ikke minst et begivenhetsrikt år med kaffe på vårt kontor med styre- /vara-/ og æresmedlemmer. Noe som er blitt en tradisjon.
Ellers har vårt kontor hatt åpent for interesserte siste lørdag i hver måned også i 2006.
Avslutningsvis vil vi kunne se tilbake et aktivt og innbringende år, og vil herved benytte anledningen til å takke alle som har støttet oss i vårt arbeide i løpet av året.
Veldre 29.januar 2007