Årsregnskap for 2011  
Resultatregnskap 31.12.2012 31.12.2010
Sum salgsinntekter 183 501,00 180 615,00
Sum andre inntekter 19 271,00 12 095,00
SUM INNTEKTER 202 772,00 192 710,00
     
Sum vareforbruk, fremmedytelser 152 772,00 99 250,00
Sum avskrivninger 5 469,00 6 000,00
Sum leie, kostnader av lokaler 18 740,00 15 640,00
Sum vedlikehold, småinvesteringer 0,00 6 398,00
Sum andre kostnader 27 161,00 23 382,00
SUM KOSTNADER 204 142,00 150 670,00
     
DRIFTSRESULTAT -1 370,00 42 040,00
     
Sum finansinntekter 9 404,00 5 732,00
ÅRSRESULTAT 8 034,00 47 772,00
     
Balanse    
Sum maskiner og inventar 12 761,00 18 230,00
Sum kundefordringer, andre krav 66 239,00 3 781,00
Sum kontanter, bankinnskudd 373 955,00 427 554,00
SUM EIENDELER 452 955,00 449 565,00
     
Sum bokført egenkapital 443 565,00 395 792,00
Årets resultat 8 033,00 47 773,00
Sum Egenkapital 451 598,00 443 565,00
     
Sum leverandørgjeld 0,00 6 000,00
Sum annen kortsiktig gjeld 1 357,00 0,00
Sum gjeld 1 357,00 6 000,00
     
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 452 955,00 449 565,00