Referat fra årsmøtet i Veldre historielag – onsdag 29. februar 2012.

Forsamlingen ble ønsket velkommen av leder Odd Hemma.

 

Leder Odd Hemma                            Knut Fineid

Deretter fikk kveldens foredragsholder Knut Fineid ordet:

 

 

Knut Fineid begynte i Brøttum i 1996 og startet med utgivelse av første bind i 1997 da var mye av materialet til første boka samlet inn. Økonomien i dette prosjektet var viktig for å skaffe penger til alle bind.  Alle 14-1500 husstander fikk besøk og fikk se å lese litt i den første boka og tegnet abonnement med oppsitterne slik at de fikk den rimeligste prisen. Startet i 1997 med bind en og hadde som mål å komme med en bok i året.
For å holde utgiftene nede ble det ikke gitt noe styre honorar. Og de som reiste rundt i bygda for å samle inn stoff, fikk kr. 2,00 pr km.
Det ble bestemt å forme bøkene lokalhistorisk fristende å lese, med mange navn og bilder. De liker å lese om nabo og slekt. Faglig stoff er utarbeidet og gitt ut fra før i Ringsaker.
Vi måtte ha et opplag på minst  800 bøker, men det ble til 1500. Vi fikk 900 abonnenter og med løssalg osv. tjente vi nok penger til å fullføre prosjektet.
“Gamleboka”(fra 1965) ble ajorført  med alle boplasser. Alle navn som står i den ble lagt i en søkbar database
The Master Genealogisk. Det er samlet inn 10 000 bilder, her ble det brukt Photoshop. Bokryggen på serien er et bilde av Brøttum, så hvis du har hele serien, så får du et helt bilde.
Det er gitt ut
6 bind med lokalhistorie, 5 bind med gårder og slekter, en billedbok, det vil også bli utgitt en kartbok 2012.
Arbeidsform og organisering:
Noen som jobber mye,  noen jobber litt. Finne en som skriver og en som holder på med foto, en egen person 6- 9 mnd pr.bind. Et bind tok ca 2.5 årsverk. Vi måtte ha nøkkelpersoner til å drive jobben fremover. Vi fant ut at kvinner er bedre enn menn til å huske å se sammenhengen mellom slekter i bygda. Det er Intervjuet mange i bygda og tatt opp på bånd. Redaksjonsgruppene ble delt opp i roder. Fikk med seg hver sin arbeidsgruppe fra den respektive rode. Samlet inn stoff og bilder, fra alle husstander.
Drøye 50 menneseker som grendekontakter. Det ble vist fram det første bindet som de fikk se og lese litt i. Boka ble lagt  på høsten og argumenterte med fin julegave. Det ble prøvd å få nevnt alle plasser. Må ikke skrive historie på et faglig høyt plan. La brukeren skrive litt om sitt sted dette vil gi en variasjon i boka.Ulempen er at strukturen på slekter springer litt frem og tilbake. Spørreskjema kobler sammen med gamle bygdebøker.
Viktig med fødselsdato og hvor kom de fra, (da står det fra hvilket kirkesogn) og hvor de dro.
Det ble brukt 4 personer på ca heltid.
120 Personer har vært involvert i arbeidet. Vi fant ut at en bok bør ikke være over 250-300 sider
                                                        ______________________

Odd Hemma snakket om arbeid med bygdebok i Veldre og hvor vi står i dag. Vi vil prøve oss på den samme fremgangsmåten som Brøttum selv om det nok ikke blir noen “blåkopi”.

Per Dobloug etterspurte fremdriften i arbeidet med Bygdebokprosjektet. Synes at Brøttum har gjort en formidabel jobb. Når kommer dere i gang. Forprosjekt lage en plan.

Eivind Elstrand:

Lage en arbeidsplan tilsvarende Brøttum Prosjekt.

Fineid: Har laget en prosjektplan som vi kan få.

Kaffepause:

Noen av deltagerne

Eivind Elstrand                                                                               Per Dobloug

Årsmøtet:

Til stede: 25 personer

Sak 1   Godkjenning av innkalling

            Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2   Valg av møteleder og sekretær

            Ble foreslått:

            Odd Hemma, møteleder

            Nils Rønning, sekretær.

            Begge ble enstemmig valgt.

Sak 3   Valg av to møtedeltagere til å underskrive protokollen

Ble foreslått:
Eivind Elstrand og Per Dobloug

Begge ble enstemmig valgt.

Sak 4   Årsmelding

            Årsmeldingen ble lest opp av leder Odd Hemma

             Kommentar:

            Noen rettelser på stedsnavn.

 

Sak 5   Regnskap

            Regnskapet ble gjennomgått av kasserer Arne Ingvar Dobloug.

            Revisjonsrapporten ble opplest. Revisorene hadde ingen bemerkning til regnskapet.

Deretter ble regnskapet tatt opp til votering. Det ble stemt over regnskap og årsmelding under ett: enstemmig godkjent.

Sak 6   Fastsettelse av kontingent

Ringsaker, Brøttum og Veldre historielag har blitt enige om at kontingenten skal heves fra 150 til 200 kroner i året.
Vedtak: Dette ble godkjent.

 

Sak 7   Godtgjørelse til styre

Vedtak:
Ingen godtgjørelse


 

Sak 8   Valg

            Valgnemnda har mottatt skriftlig frasigelse fra:

            Hans Haakensveen.

Valgets resultat:

Leder: Odd Hemma, valgt for 1 år.

Styremedlemmer:

            1. Stein Sørum, nestleder.(ikke på valg)

2. Johannes Nysveen.(ikke på valg)

3. Asgeir Sønsteby (på valg for 2 år)         

4. Nils Rønning, økonomiansvarlig.(på valg for 2 år)

Varamedlemmer til styret:

1. Sverre Krogstie, (på valg for 1 år)            

2. Solveig Gerd Bakken, varamedlem/sekretær ( på valg for 1 år)

3. Randi Berit Landgraff (Ny på valg for 1 år)

Revisorer:

Arne Skar (gjen valg for 2 år)

 

Andreas Sølvsberg, ikke på valg

Valgnemnd for 2013:

1. Karin O. Jevne, rykker opp som leder
2. Helge Tørud (ikke på valg)
3.Bjørn Krogstie (på valg for 3 år)

Tor Hatterud (ny, på valg som varamedlem)

Alle enstemmig valgt

 

Sak 9   Innkomne saker

Ingen saker

Odd Hemma takket for ny tillitt og avsluttet årsmøte.