Årsmelding for Veldre historielag 2013

Et nytt driftsår er tilbakelagt i Veldre historielag, og aktiviteten har vært bra.

Årsmøtet ble avholdt på Veldrom 27. februar med 22 personer til stede.
Kveldens foredragsholder var Ole Jacob Tomter fra Vang historielag. Han har i sin tid klargjort bind 3 av Vang bygdebok og siden skrevet bind 4 som var klart til trykking. Denne boka er skrevet med et dataprogram hvor en legger inn de databehandlete kirkebøkene og folketellingene. Han forklarte de store fordelene dette medfører i forhold til en manuell behandling av informasjonen, og han ga mange tips om hvordan en bygdebok i dag bør se ut.

Veldre historielags styresammensetning for året 2013 har vært:

Odd Hemma                                                    leder

Steinar Krogstie                                               nestleder

Nils Rønning                                                    kasserer

Randi Berit Landgraff                                       sekretær

Terje Nærlie                                                    styremedlem

Eli M Holen                                                      varamedlem

Hans Anders Haave                                          varamedlem

Sverre Krogstie                                                varamedlem

Varamedlemmene har vært innkalt til alle styremøtene og tiltrådt styret etter behov.

 

Styret har avholdt 9 styremøter i året og behandlet 54 saker. I tillegg til de ordinære styremøtene har det vært avholdt 1 felles styremøte med Ringsaker historielag. 2 personer fra styret har deltatt i årbokkomiteen i forbindelse med revidering og utgivelse av den årlige årboka.

Det årlige regionmøtet mellom historielagene på Hedmarksbygdene ble i år avholdt på Nes. Veldre historielag deltok med 3 personer. Vi fikk omvisning i skolemuseet for guttehjemmet på Toftes Gave, og det ble videre tatt opp og diskutert saker av felles interesse for de ulike lagene.

Nils Rønning og Sverre Krogstie er også representanter i Veldre Pilegrimsforening. Deres formål er å merke Pilegrimsleden gjennom bygda og drive utleie av Konfirmantsalen som overnattingssted for pilegrimene. I året er Pilegrimsleden i bygda flyttet en del til mer åpent terreng.

Deltagere fra Veldre historielag har i år deltatt på to samarbeidsmøter med Moelvmarkas Venner. I året er det merket en sti mellom deres stier og fram til stiene rundt Brumunddal. Denne tverrforbindelsen er kalt ”By i mellom”. Personer fra Veldre historielag har i sommer deltatt med merking av den gamle Sæterveien som går fra Brumunddal, forbi Byflaten, Brennlien, Slåttmyra og helt til Aursmoen. Dette arbeidet vil bli sluttført neste år. Det er gitt offentlige tilskudd til merkeskiltene til denne veien.

Sommerens første naturlostur ble avviklet 16. juni med utgangspunkt fra den nedlagte gården Angelset som i 1872 ble innkjøpt og lagt til gården Glestad. Neste stopp var Houmbsknappen som er et kjent utsiktspunkt mellom de to Houmbsgardene. Videre gikk vi over Veslelien som er blitt et behandlingshjem for rusmisbrukere, nedover til Bjørke, oppover via Storlien og tilbake til Houmb. Hele tiden ga Thorleif Kvissellien gode opplysninger om stedene vi passerte og historien bak dem.

Tradisjonelt deltok Veldre- og Ringsaker historielag med en busstur under Prøysenfestivalen med ca. 50 deltagere. Hovedmålet med turen dette året var forskjellige fortidsminner i Veldre- og Nes Almenning. Vi kjørte inn ved Brumund Sag og inn i det lukkede skogsbilnettet ved Dempeni. Det var stopp ved torvstrøfabrikken eg brenntorvfabrikken i Nes Almenning. Torvstrøfabrikken ble nedlagt på midten av 1960-tallet. Brenntorvfabrikken ble nedlagt noe tidligere. Begge foretakene har gitt verdifulle produkter i tidligere tider. På Bøverlund Sæter i Veldre Almenning ble det vist et gammelt jernvinneanlegg fra vikingtid, og det ble redegjort for prosessen med jernutvinning fra myrmalm. Ansvarlige for opplegget var Odd Olsen og Hans Anders Haave. Dagen ble avsluttet på Garveriet i Moelv med servering av kaffe, kringle og jordbærsoll.

Den tradisjonelle bussturen sammen med Furnes historielag ble i år lagt til Romerike. Det var Furnes som var arrangører. Under bussturen sørover orienterte prosjektleder for E6/Dovrebaneutbyggingen Jarle Kristian Tangen om dette prosjektet. Fra Minnesund var Ole Anders Snesrud kjentmann. På Gamle Hvam ble det orientert om gården historie. Turen gikk videre til Fetsund Lenser hvor tømmeret som ble fløtet på Glomma, ble sortert og buntet. Anlegget var i bruk fra 1861 til 1970. Neste stopp var Raknehaugen, som er Norges største gravhaug. Turen gikk videre gjennom Nannestad, forbi Lygna, Eina og til Lena hvor det ble servert middag. Hele tiden var det lokalkjente guider som fortalte om det vi så.

Høstens naturlostur ble avviklet i Brumund. Det var stopp ved husmannsplassen Myhre, på gården Torsæter, på noen gamle boplasser og ved narurreservatet ved Brumunda ved Hengebrua. Videre gikk turen oppover forbi Haugli-gårdene, Bjørgerud, oppover den gamle veien til Lille Haugli og ned til det nedlagte posthuset og telefonsentralen. Det ble hele tiden gitt orienteringer og stedene og folkene som hadde bodd der. Stein Sørum og Odd Hemma var ansvarlige for opplegget og gjennomføringen.

Forsamlingslokalet Veldrom markerte i året at det var 100 år siden lokalet ble bygd. Det var Veldre Frilynte Ungdomslag som i sin tid bygde og var eier av lokalet. Etter en tid ble det økonomiske vanskeligheter, og Veldre Almenning kjøpte eiendommen. I 1982 ble Veldroms Venner stiftet og de overtok ansvaret for driften, og en del år senere overtok de også eieransvaret. Veldre historielag var representert i arrangementet med et historisk foredrag av Knut Nordsveen og billedframvisning av Nils Rønning.

Furu Steinerskole som ble startet etter nedleggingen av Furu Skole i 2001 måtte i året nedlegges på grunn av mangel på elever. Veldre historielag fikk skolemateriellet som hadde historisk verdi. Gamle pulter, læremateriell og bøker ble fraktet til Fagerlund Skole hvor vi hadde fått til disposisjon et rom på loftet. Planen er at historielaget i framtida skal kunne lage en historisk samling som kan vises for elever og andre interesserte. Betingelsen for å kunne gjøre dette er at Ringsaker Kommune stiller til disposisjon et tilfredsstillende lokale. I de opprinnelige vedtektene til Furu Steinerskole var Veldre historielag tilgodesett som overtaker av verdiene i stiftelsen ved en eventuell avvikling. Stiftelsestilsynet har avist disse vedtektene med den begrunnelse at de ikke er i henhold til lov om Stiftelser. Midlene skal gå til foretak med samme formål som den avviklede stiftelsen.

Arbeidet med å revidere bygdeboka som kom ut i 1974 er kommet godt i gang. Boka har en tid vært utsolgt, og det har vært vurdert om en skulle trykke opp et nytt opplag eller om en skulle lage en mermoderne utgave. Styret har kommet til at det er ønskelig med en utgave som framstiller historien på en mer ryddig måte, og med en slekts del som er mer fullstendig og riktig. Når det gjelder arbeid med slektene har vi gått i samarbeid med Hedmark Slektshistorielag om å lage en oversikt over alle innføringer i kirkebøkene og folketellingene for de 10 første gårdsnumrene i Veldre. De er nå ferdig med dette arbeidet. Det er opprettet en slektsgruppe som skal arbeide videre med slektsdelen fra den gamle boka og gi en anbefaling om hvor omfattende slekts opplysningene bør være. Det er også et behov for å utgi bøker som kan utfylle Ringsakbøkene når det gjelder en beskrivelse av kulturlivet slik som sang, musikk og andre aktiviteter. En med detaljert framstilling av skoler, handel, industri og andre bedrifter er diskutert. Til å styre disse arbeidene er det opprettet en prosjektgruppe som vil ta det praktiske ansvaret videre. Disse prosjektene er ventet å kunne ta mange år, men en ser for seg at det kan bli mange bøker som kan gis ut etter hvert som de blir ferdige. Det er markedet som bestemmer framdriften og hva som det er mulig å utgi.

De fleste bildene som vi har av Johan Nordhagen har vært oppbevart på Fuglseng. De nye leietagerne i hovedbygningen er kunstnere, og de bruker all veggplass til sine egne bilder. All kunst som vi hadde oppbevart der er nedpakket og er nå oppbevart på Veldrom. Det har vært kontakt mot teknisk avdeling i Ringsaker kommune kor å få hjelp til nye lokaler til kunstsamlingen, men uten positivt resultat. Styret vil arbeide videre med saken.

Veldre historielag har i år hatt åpent kontor siste lørdag hver måned. Besøket har vært variabelt. Men i vintermånedene har det vært mange som har kommet innom kontoret. Furnes og Veldre historielag har i flere år hatt et ønske om å opprette kontorfelleskap nær Brumunddal sentrum. Lagenes begrensede økonomi har gjort at valgmulighetene har vært små. I slutten av året fikk vi tilbud om 2 rom i annen etasje i føderådsbygningen på Buttekvern. Det aller meste av flyttinga ble utført før nyttår, og det ble også avhold 2 kontordager der i 2013. I første etasje er det mulig å avholde små møter, og inne i hovedbygningen er det forskjellige størrelser på ulike møterom. Disse kan leies mot kjøp av kaffe og kake. Lageret som vi har i første etasje på Veldrom, må vi beholde. Vår leie på Veldrom er i dag kr. 15.000 pr. år, og vi regner med at den vil kunne reduseres betraktelig. Leien på Prøysenhuset hvor vi lagrer bøker og en del kildemateriell er kr. 3.000 pr. år. Leien på Buttekvern er kr. 6.000 pr år for hvert av historielagene.

Året ble markert med en juleavslutning med kaffeservering for styremedlemmer, æresmedlemmer, grendemenn, bokselgere og andrepersoner som har hjulpet til i året som har gått.

Veldre historielag har hatt boksalg 3 dager før jul på Parkgården og en dag på OBS. I år ga det et veldig godt resultat, og en god grunn var sikkert et gunstig tilbud på Ringsakerbøkene. Å profilere seg der folk er, har hvert år gitt oss en del nye medlemmer.

Laget hadde ved årsskiftet ca. 380 medlemmer. Kontingenten for 2013 var kr. 200,-. Medlemsverving må i årene prioriteres. Medlemmene er en av våre viktigste inntektskilder, og det er dem vi skal lage aktiviteter for. Alle aktiviteter som laget skal utføre trenger aktive medlemmer.

Veldre historielag årsregnskap viser et resultat på kr.35 871,-. Vårt krav i konkursboet til Notabene er i sin helhet avskrevet med kr. 46 175,-. Resultat etter tap på krav viser et underskudd på kr.-9 704,-.  Resultat etter renteinntekter et underskudd på kr. -473,-. Egenkapitalen er kr.443 612,-. Vi har store lager av usolgte bøker med betydelig verdi ved salg. I regnskapet er ikke boklageret tatt inn som statusverdi.

Styret vil takke alle som i året har deltatt på våre arrangement av forskjellig art. En spesiell takk til deltagere som har hjulpet til med boksalg eller andre aktiviteter.