Årsmelding for 2007

Et nytt driftsår er tilbakelagt i Veldre historielag, og aktiviteten har vært bra. Årsmøtet ble avholdt på Veldrom 23.02.07 med 25 medlemmer til stede. Kveldens foredragsholder var Odd Stensrud. Han har vært forfatter av de to første bindene av Vang bygdebok, og temaet var hvordan en legger opp skriving og redaksjon av bygdebøker i dag. Hovedhensikten med dette foredraget var å få en bakgrunn for en eventuelt framtidig redigering og ny utgivelse av Veldre Bygdebok som for tiden er utsolgt. Han la i sitt innlegg stor vekt på at en i dag bør sørge for å få et bilde av arbeidslivet på de forskjellige gårdene og ikke bare en ren slektshistorie.

På årsmøtet ble Knut Nordsveen utnevnt til æresmedlem av Veldre historielag etter å ha lagt ned en stor innsats som leder av laget gjennom 13 år. Under vanlige årsmøtesaker ble valgkomiteens innstilling lagt fram uten innstilling til ny leder etter Knut Nordsveen, som hadde frasagt seg gjenvalg. Det var først etter ekstraordinært årsmøte 23. mars at en fikk ny leder på plass.
Veldre historielags styresammensetning for året 2007 har vært:
Helge Lillemæhlum leder
Odd Hemma nestleder
Knut Ragnar Nes kasserer
Hildur Væringstad sekretær
Nancy Coleman Styremedlem
Varamedlemmer:
Thorleif Kvissellien
Stein Sørum
Nora Synnøve Bakken
Varamedlemmene til styret har vært innkalt på alle styremøter og tiltrådt styret etter behov.
Helge Lillemæhlum trakk seg fra styret ved et brev av 2. desember 2007. Hildur Væringstad trakk seg fra styret ved et brev av 8. desember 2007. Styret beklager at disse to har gått ut av styret, og takker for det arbeidet de har utført.  
Styret har hatt 7 styremøter i året og behandlet 50 saker. Representanter fra styret har deltatt i møter med samarbeidspartnere og komiteer i forbindelse med Blåklokkevikua i juli, Slåttgrautarrangementet på Fuglseng og utgivelse av årboka. Knut Nordsveen har vært vår representant i et dialektutvalg sammen med andre deltagere fra Ringsaker historielag.
Representanter fra styret har hatt et møte sammen med noen fra familien Platou på Tokstad. De skal den 29. juni 2008 arrangere et jubileum i forbindelse med at slekten har eid gården i 650 år. Dette vil bli et storslagent åpent arrangement med mange aktiviteter, og det skal foregå over et helt døgn. I denne forbindelse skal det utgis en bok som omhandler historien i bygda rundt Tokstad. Den skal redigeres slik at det er Tokstadfurua som skal fortelle om historien gjennom tidene. Tittelen på boka skal være: -for nå skal je fortælje. Tokstadfurua ble for øvrig i 2005 beregnet til å være 489 år gammel. Noen medlemmer av historielaget skal delta med faginnlegg i boka. Veldre historielag er bedt om å delta i arrangementet.
Prosjektet Præstvægen ble avsluttet i løpet av året. Dette går ut på utbedring, oppussing og restaurering av en part av Præstvægen som den framsto fra gammel tid. Dette arbeidet startet i 2005 med brobygging over en bekk og restaurering av gjerdet rundt den fredede Tokstadfurua. I år har den siste delen av arbeidet blitt utført med bygging av bro over Løkenbekken, fjerning av jordmasser som har skult den gamle steinmuren langs veien og krattrydding både langs veien og på den gamle skoletomta. Alle gamle stabbesteiner langs veien er også satt opp igjen. Til dette arbeidet har historielaget fått tilsagn om SMIL-midler (Spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap) på kr. 45000,-, fordelt med kr.27000,- til bygging av en bro, rydding av kratt og fjerning av jordmasse langs en steinmur, og kr. 18000,- til å restaurere gjerdet rundt Tokstadfurua. Av dette beløpet fikk vi i 2005 utbetalt kr. 22000,-, det resterende kr. 23000,- vil bli utbetalt i 2008. Arne Storlien har vært prosjektleder for dette arbeidet, og i år har Thorleif Kvisselien overtatt denne oppgaven. Præstvægen er en del av den eldste kjerreveien gjennom hedmarksbygdene.
Før jul i 2006 kom bokprosjektet Veldreidretten gjennom 100 år Bind 1 1904-1973. Det er Thor Gotaas som står som forfatter. Utgiftene til boka er betalt i år med kr. 258.550,- uten merverdiavgift. Mediene og kjøperne har gitt boka god omtale. Som en anerkjennelse kan vi nevne at boka er innkjøpt til biblioteket ved Harvard University. Dessverre har ikke salget vært tilfredsstillende, og prosjektet har til nå belastet regnskapet med kr. 157.625,- netto. På grunn av det dårlige salget har styret besluttet å utsette produksjon av bind 2, og hvis dette skal tas opp igjen, bør det antagelig ordnes med et samarbeid med idrettslagene i Veldre
For en del år siden drev Veldre Historielag med registreringsarbeide av bilder for fotoavdelingen ved Hedemarksmuseet. Lagets medlemmer noterte ned navn på personer og steder, og en fra museet avfotograferte bildene. Hensikten var at vi kunne søke i deres register for å finne bilder fra Veldre som vi kunne bruke til illustrasjoner av årbøker eller andre publikasjoner. Vi har i ettertid erfart at vi må kjøpe tilbake disse bildene til full pris ved museet, og denne kostnaden hadde vi ikke forutsett. Dagens datateknologi har gjort at vi enkelt kan avfotografere bilder selv og lage vårt eget register. Nancy Coleman har hatt ansvar for dette arbeidet i år.
Styret har i året diskutert å samle mulige e-mailadresser til medlemmene for lett å kunne orientere dem om forskjellige arrangement eller gi spesielle meldinger. Dette vil sammen med vår hjemmeside gi oss en god profilering mot medlemmer og omverden.
Laget har etter hvert fått en stor samling med bilder av Johan Nordhagen. I arbeides med å opprette kontraåret har vi fått noen tilbud på kjøp av nye bilder. Ingen av dem er strategisk viktige i samlingen, og vi har ikke kjøpt noen av dem. Bildene er i dag opphengt på forskjellige steder, og det kt med de forskjellige eierne av disse stedene. Ansvarlig for Nordhagensamlingen har i år vært Odd Hemma.
Historielaget har i år som tidligere hatt åpent kontor på Veldrom den siste lørdagen i hver måned. Besøket har avtatt, og mange dager har det ikke vært noen besøkende. Styret har utredet å flytte kontoret til sentrum av Brumunddal, og vi har sammen med Furnes Historielag sett på 6 forskjellige lokaler. Men styret har utsatt beslutningen av et slikt leie.
Veldre Historielag undertegnet 14. oktober 2002 en kontrakt med rådmann Loeng i Ringsaker Kommune angående registrering av historiske gjenstander på Furu Skole. Gjenstandene skulle tilhøre Ringsaker Kommune, men disponeres av Veldre Historielag. Det ble også gjort en avtale med Furu Steinerskole om disponering av lokaler til dette skolemuseet. Registreringen har ikke blitt utført, men styret har besluttet å ta opp igjen dette arbeidet, og saken vil bli fulgt opp i 2008.
Likeledes disponerer historielaget det historisk materiellet fra Brumund Skole som ble nedlagt før jul i 2005. Etter anbefaling fra resultatansvarlig ved Brumund Skole før nedleggingen ble vi bedt om å kjøre vekk materiellet og lagre dette privat. Her er det snakk om alt fra skolemateriell fra tidligere tider og til det som ble tatt ut av bruk for få år siden. Dette er også en prioritert registreringsjobb i året som kommer.
Veldre Historielag er i året tilbudt en høyrygget stol etter pastor Reinert Svendsen. Paramentforeningen ved Veldre Kirke er kontaktet for å høre om den kan plasseres i kirken.
I slutten av året er det sendt opplysninger til Pilgrimskontoret i Oslo om fortidsminner langs den oppmerkede Pilgrimsveien gjennom Veldre. De er også interesserte i opplysninger om Konfirmantsalen og Veldre Kirke. Eivind Luthen har skrevet mange bøker om pilgrimsvandring og beskrivelser av lokale deler av Pilgrimsveien. Nå er det vårt område som han skriver om.
Søndag 17. juni ble det arrangert naturlostur på den gamle sæterveien fra Danseråsen til Aursmoen. Som i fjord var det Thorleif Kvissellien som hadde ansvaret for naturlosturene. Stein Sørum var guide på denne turen, og han orienterte om forskjellige fortidsminner og sætertrafikken som hadde vært langs denne veien i sin tid. Den nedlagte gården Danseråsen ble beskuet. Videre gikk turen til Rognbrenna, Granlien og til Aursmoen Sæter. Turen hadde 30 deltagere. Før turen kunne gjennomføres, måtte det utføres mye dugnadsarbeid med rydding av stier og veier. Traseen er tidligere beskrevet i årboka for 1988 av Leif Bakke.
Veldre Historielag deltok på Åstdalsdagen med boksalg. Knut Ragnar Nes var ansvarlig.
Tradisjonelt deltok vi på en del arrangement under Blåklokkevikua. Historielagets busstur ble avviklet 18. juli. Turen dette året gikk til Mamutthuset i Vangsåsen. Der ble vi mottatt av eieren Ole Nashoug som orienterte om bygging av huset i en gammel stil og delvis med gamle materialer. Geologi, historien om mamuttene og fossiler av dem ble gjennomgått. Bussturen ble guidet av Helge Lillemæhlum fra Brumunddal til Brumund Sag og videre sørover igjen til Mauset, Nybygda og Bjørgedalen. I Vang var Erik Skjeseth veiviser.
For 8. år på rad deltok vi med slåttonna i Kusvea. Mange ivrige aktører var med på slåttonn på gammelmåten.
Det var planlagt å følge opp fjorårets sæterdag på Haukåsen. På grunn av et innbrudd og visse ødeleggelser der oppe syntes ikke eieren at forholdene var tilstede for å motta gjester. Arrangementet vurderes å bli tatt opp seinere.
Den årvisse bussturen gikk i år til Folldal gruver 25. august. Furnes Historielag var i år arrangør. Fra de to lagene var det 56 deltagere. Det var både omvisning nede i gruvene og ved gruvemuseet. Videre ble det avlagt besøk ved Tollefshaugen sæterbebyggelse i Grimsdalen. Til slutt overvar deltagerne en omvisning i Dovre kirke hvor prekestolen er skåret av Lars Pinnerud. Han er en av Furnes store akantusmestere.
Naturlostur i Bjørgeberget ble avviklet 7. oktober. Guider var Arne Hagene, Bjørn Tvedt og Lars Bjerke Narud. Turen gikk fra Bjørge langs en gammel vei mot Bergaust. På veien passerte vi en nedlagt husmannsplass, Nebben. Videre gikk turen over toppen av Bjørgeberget mot Hestløkken, Holter og Knausen hvor billedkunstneren Siri Bjerke viste rundt i sitt atelier. Etter en kaffepause gikk turen over Kalbakken, Narudshagaen, forbi Bergaust-gårdene og til de to nedlagte husmannsplassene Kampen. Her lå også den gamle fest- og stevneplassen Kampen som fra gammel tid samlet befolkningen til sosialt samkvem fra begge sider av Bjørgeberget, fra Nordåsen og Brumunddal.
Det årvisse slåttgraut-arrangementet på Fuglseng Legatgård ble arrangert 19. oktober. Dette er et sosialt samvær som etter hvert er blitt en tradisjon for våre slåttefolk etter slåttonna i Kusvea.
Veldre historielag hadde boksalg i Brumunddal på Mølla og på OBS de fire siste lørdagene før jul. Disse førjulsdagene er en god inntektskilde, og profileringen der folk er, har hvert år gitt oss en del nye medlemmer.
Juleavslutning 13. desember ble markert med kaffeservering på vårt kontor for styremedlemmer, æresmedlemmer og bokselgere.
Laget hadde ved årsskiftet 350 medlemmer. Kontingenten for 2007 var kr.150,-. Medlemsverving må i åra framover prioriteres, og grendemannsarbeidet må forbedres. Medlemmene er en av våre viktige inntektskilder, og det er dem vi skal lage aktiviteter for. Alle tiltak som laget skal utføre trenger aktive medlemmer.
Veldre historielags regnskap viser et resultat på kr. -150.600,-. Egenkapitalen er kr. 267.400,-. Laget har store lager av usolgte bøker og publikasjoner av stor potensiell verdi ved salg.
Styret vil takke alle som i året har deltatt på våre arrangement av forskjellige art. En spesiell takk til deltagere som har hjulpet til på dugnader, boksalg og andre aktiviteter.