Årsmelding for Veldre historielag 2008.

 Et nytt driftsår er tilbakelagt i Veldre historielag, og aktiviteten har vært bra. Årsmøtet ble avholdt på Veldrom 27. februar med 25 medlemmer til stede. Kveldens foredragsholder var statsarkivar Øyvind Sandberg, og temaet var ”Tragiske hendelser” Han hadde forsket på tragiske dødsfall gjennom tiden og satt dem i historisk sammenheng.

 Veldre historielags styresammensetning for året 2008 har vært:

 Odd Hemma                                    leder

Helge Tørud                                     nestleder/sekretær

Eli Antonsen                                    kasserer

Stein Sørum                                   styremedlem       

Asgeir Sønsteby                             styremedlem

Nora Synnøve Bakken                    varamedlem

Nils Rønning                                    varamedlem

 Varamedlemmene til styret har vært innkalt til alle styremøtene og tiltrådt styret etter behov.

 Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 47 saker. Hele styret eller representanter fra styret har deltatt i møter med samarbeidspartnere og komiteer i forbindelse med Blåklokkevikua i juli, Slåttgrautarrangementet på Fuglseng og utgivelse av årboka.

 I året er det startet ei gruppe i Veldre med formål å arbeide med Pilgrimsleden og utleie av overnattingsrom på Konfirmantsalen. De har som mål å merke løypa fra Hamar til Lillehammer. Videre vil de arrangere en gudstjeneste og 3 andre arrangement pr år. Veldre historielags representant i denne gruppa er Nils Rønning.

 I en del år har Veldre historielag deltatt på samarbeidsmøter med Moelvmarkas Venner for å merke og rydde turstier i vårt område. Nytt av året er at vi har tatt kontakt med Ringsakers avdeling av Hamar og Hedmarken Turistforening for å kunne utføre slikt arbeid i området rundt Brumunddal. På et felles styremøte mellom de to lagene ble det vedtatt at det i sommerhalvåret 2009 skal ryddes og merkes turstier i Bjørgeberget og stien langs den nedlagte kraftanleggskanalen fra Mausethølen til Brumunddal Ullvarefabrikk. Historielaget skal registrere og merke alle historiske minnesmerker langs disse stiene.

 Veldre historielag har også i år hatt åpent kontor på Veldrom den siste lørdagen i hver måned. Besøket har avtatt, og noen dager har det ikke vært noen besøkende. Laget har fått tilbud på å leie et lokale på Kildal. Dette er lokaler som er romsligere og har en lettere tilgjengelighet enn de vi har i dag. Styrer har allikevel valgt å takke nei til tilbudet. For å forbedre våre lokaler på Veldrom har vi fått tilbud om å disponere etter behov det rommet i 1. etasje som barnehagen tidligere brukte. Veldrom vil ikke kreve noen ekstra betaling for dette. Vår leie på Veldrom i dag er kr. 12000,- pr år. I tillegg disponerer vi et lager i kjelleren på Prøysenhuset hvor vi lagrer bøker. Leien her er kr.3000 pr. år.

Den største historiske begivenheten i Veldre i 2008 var markeringen på Tokstad 29. juni i forbindelse med at slekten har eid gården i 650 år. Det ble et storslagent arrangement med mange aktiviteter. Markeringen foregikk over et helt døgn. Flere medlemmer av historielaget hadde oppgaver i forbindelse med arrangementet. Det ble også utgitt ei bok som omhandlet både gårdens og hele bygdelagets historie. Noen medlemmer av historielaget deltok med fagartikler i boka. Det ble ei stor og faglig god bok.

 Søndag 8.juni ble det arrangert naturlostur i Rustadgrenda med god deltagelse. Som i fjor var det Thorleif Kvissellien som hadde ansvar for naturlosturene. Thorleif og Jan Rustad var guider. Turen gikk fra hovedveien forbi Ødegården, Gnuvlerud til Brøndsløkken og videre oppover til Rustadtoppen. Der var det flott utsikt mot sør, vest og nord. Ved alle stopp fikk vi utfyldene orientering om hva vi så og historiske hendelser som kan knyttes til stedene. Etter kaffepause gikk turen forbi stedet der gården Rustad lå før den brant i 1934. Videre gikk vi forbi gården der den ligger i dag og ned til hovedveien der turen tidligere startet. Det var en fin tur med bra vær.

 Tradisjonelt deltok vi på en del arrangement under Blåklokkevikua. Historielagets busstur ble avviklet 19.juli. Turen dette året gikk til Gjøvik Gård og Gjøvik Glassverk. Vi fikk en grundig orientering om historien til gården og glassverket.

Den snart 200 år gamle hovedbygningen på Gjøvik Gård ble oppført av Caspar Kaufeldt  i 1810. Den har gjennomgått stor restaurering som foregår fortsatt. Gården har flere gamle hus med forskjellige funksjoner i dag.

Caspar Kaufeldt grunnla glassverket i 1807, og det var det første privateide glassverk i Norge. Det ble produsert glass av alle typer. En tid ble det også produsert farget glass. Driften ble nedlagt i 1843. I 1990-årene har Gjøvik Glassverk gjenoppstått med glasshytte og kunstgalleri. Turen ble avsluttet med jordbærsoll og sosialt samvær på Fuglseng.

For 9 år på rad deltok vi med slåttonna i Kusvea. Mange ivrige aktører var med på slåttonn på gammelmåten.

 Den årvisse bussturen sammen med Furnes historielag gikk i år til Søsterkirkene på Hadeland, Kistefossmuseet og Hadeland Glassverk. I år var det Veldre historielag som sto som arrangør. Fra de to lagene var det 39 deltagere. Guider på turen var Karl H. Brånås og Røyne Kyllingstad.

Første stopp var ved Søsterkirkene hvor Brånås orienterte om historien og arkitekturen ved kirkene.

Da vi kom til Kistefoss overvar vi starten på et veteranbilløp hvor de fleste av bilene var av merket Rolls-Royce.

Kistefos Træsliberi ble ettablert i 1889 av Consul Anders Sveaas og produserte mekanisk tremasse til papirindustrien inntil den ble nedlagt i 1955. Maskiner, inventar og utstyr ble stående da fabrikken la ned driften, og tresliperiet er det eneste intakte i Skandinavia. Anlegget representerer et enestående monument over norsk treforedlingshistorie, og er ett av kun ti på Riksantikvarens prioriterte liste over tekniske og industrielle kulturminner i Norge. Fabrikken var tidligere drevet med vannkraft, men seinere ble det bygget 2 kraftverk i Randselva. Disse er også i drift i dag.

På hjemturen ble det en stopp på Hadeland Glassverk hvor det ble muligheter til å kjøpe glassprodukter. Her ble det også servert middag.

 Høstens naturlostur ble avviklet på Veldresiden i Brumunddal 5. oktober. Per Dobloug og Ingolf Henriksen var guider. Turen startet på gamle Esso-stasjonen, gikk nedover til Granerud, rundt blant industribygg på Granerudjordet. Siden gikk vi mot Bro, oppover Berger Langmoens veg til Lyserud, videre til Bakkehaugen og til slutt nedover Fagerlundsvegen fram til Esso. Guidene ga hele tiden fyldig orientering om historien til det vi så.

 Det årvisse slåttgraut-arrangementet på Fuglseng Legatgård ble arrangert senhøstes.  Dette et sosialt samvær som etter hvert er blitt en tradisjon for våre slåttefolk etter slåttonna i Kusvea.

 Styret har startet et forprosjekt for å se om det er mulig å utgi Veldre Bygdebok i ny utgave. Nåværende bok ble utgitt i 1974, og den er nå nærmest utsolgt. Det var et stort løft å lage denne boka i sin tid. Bygdebøker som utgis i dag har som mål å behandle alle bruk, både store og små gårder, husmannsplasser og boplasser. Det blir et stort både økonomisk og arbeidsmessig prosjekt hvis vi skal kunne utgi ei bygdebok for Veldre med slike kvalitative mål.

 Juleavslutning 19. desember ble markert med kaffeservering på vårt kontor for styremedlemmer, æresmedlemmer og bokselgere. 16 personer deltok på dette arrangementet.

 Veldre historielag har hatt boksalg på Rømåsdagen, Dalamarten og de 3 siste lørdagene før jul på OBS og Parkgården. Disse salgsdagene er en god inntektskilde. Profilering der folk er, har hvert år også gitt oss en del nye medlemmer.

 Laget hadde ved årsskiftet 379 medlemmer. Kontingenten for 2008 var kr. 150,-. Medlemsverving må i åra framover prioriteres, og grendemannsarbeidet må forbedres. Medlemmene er en av våre viktigste inntektskilder, og det er dem vi skal lage aktiviteter for. Alle tiltak som laget skal utføre trenger aktive medlemmer.

 Veldre historielags regnskap viser et resultat på kr. 92 000. Egenkapitalen er kr. 360 000. Laget har store lager av usolgte bøker og publikasjoner av stor potensiell verdi ved salg.

 Styret vil takke alle som i året har deltatt på våre arrangement av forskjellig art. En spesiell takk til deltagere som har hjulpet til på dugnad, boksalg og andre aktiviteter.

 

 

 

 

 

                                                                  Styret