Årsmelding for Veldre historielag 2009.

Et nytt driftsår er tilbakelagt i Veldre historielag, og aktiviteten har vært bra.

Årsmøtet ble avholdt på Veldrom 26. februar med 16 medlemmer til stede. Kveldens foredragsholder var Thor Gotaas, og temaet var ”Skiløperhistorie”. Han har skrevet flere bøker om skiløping og skimakere, og han hadde satt dette sammen i et interessant foredrag.

Veldre historielags styresammensetning for året 2009 har vært:

Odd Hemma                                    leder

Helge Tørud                                     nestleder/sekretær

Eli Antonsen                                    kasserer

Stein Sørum                                    styremedlem

Asgeir Sønsteby                              styremedlem

Nils Rønning                                    varamedlem

Jens Mikael Haugen                         varamedlem

Karin Opsal Jevne                           varamedlem

Varamedlemmene til styret har vært innkalt til alle styremøtene og tiltrådt styret etter behov. Nils Rønning har fungert som kasserer de to siste månedene av året.

Styret har avholdt 11 styremøter og behandlet 45 saker. Hele styret eller representanter fra styret har deltatt i møter med samarbeidspartnere og komiteer i forbindelse med Blåklokkevikua i juli og utgivelse av årboka.

Nils Rønning er Veldre historielags representant i styret i Veldre Pilegrimsforening. Deres formål er merking av Pilegrimsleden gjennom bygda og organisere utleie av Konfirmantsalen som overnattingssted for pilegrimene. Aktiviteten i denne foreninga har også i år vært god.

Deltakere fra Veldre historielags styre har også i år deltatt på to samarbeidsmøter med Moelvmarkas Vennre. I året har det blitt ryddet og merket noen stier på Ellefsæterhøgda. De ønsker også å få en tverrforvindelser gjennom Veldre fra sine stier fram til Bjørgeberget.

Vi har i året fortsatt samarbeidet med Ringsakers avdeling av Hamar og Hedmarken Turistforening for å lage turløyper i Veldre. De traseene som vi skal begynne å arbeide med, er blitt nedtegnet på kart. Løypa er planlagt som en fortsettelse av Ringsaker Kommunes løype langs Brumunda som slutter ved Narud Vannverk. Den skal gå langs den nedlagte krafrannleggskanalen fra Brumunddal Ullvarefabrikk fram til Mausethølen, videre oppover til Bjørgeberget og nedover forbi Hempa Skole og fram til strartstedet. Løypa vil bli oppdelt i ulike sløyfer slik det kan bli korte søndagsturer eller ei lang løype på over 20 km.. Veldre historielags oppgave vil være å registrere og merke kulturminner langs løypa.

Veldre histielag har også i år hatt åpent kontor på Veldrom den siste lørdagen i hver måned. Besøket har vært veldig variabelt, men på slutten av året har det vært veldig bra besøk.

 Vår leie på Veldrom i dag er kr. 12.000,- pr. år. I tillegg disponerer vi et lager i kjelleren på Prøysenhuset hvor vi lagrer bøker. Leien er kr. 3.000,- pr. år.

Knut Nordhagen har forært oss et maleri som hans oldefar Johan Nordhagen har malt. Maleriet har et mål på 60x90 cm. og viser et motiv fra hagen på Flisaker. Det er ikke bestemt hvor bildet skal plasseres.

 De fleste av Veldre historielags Nordhagen-bilder er plassert på Fuglseng. Deres styre har omplassert bildene der, og 9 bilder er levert tilbake til historielaget.

Kirkekontoret i Brumunddal har lånt 4 nye bilder i tillegg til de 2 de hadde fra før. Det arbeides med å lage en logg for å vise hvor ethvert bilde befinner seg til enhver tid.

Søndag 2. juni ble det arrangert naturlostur langs den nedlagte kraftannleggskanalen Mauset – Brumunddal Ullvarefabrikk. Turen startet med en orientering om historien til Brumunddal Ullvarefabrikk. Videre gikk turen forbi den gamle kraftstasjonen og opp til gården Narud hvor det ble orientert om gårdens historie, og om Lars Naruds industrisatsing for vel 100 år siden. Siden fulgte vi for det meste trassen til den tidligere kanalen. Noen steder var det bygd skogsbilvei på kanalgrunnen, men andre steder var den intakt slik den var da den ble bygd ca. 1900. Målet for turen var Mausethølen hvor inntaksdammen i sin tid var. Inntaksstreket i Brumundelva ble sprengt i 1952, og kanalen ble nedlagt.

 Langs turen ble det også orientert om steinbrudd av Brumunddalssandstein, brenning av trekull i kølminer og om nedlagte husmannsplasser langs traseen. 70 personer deltok på turen. Guider på turen var Sveinung Høgetveit, Lars Bjerke-Narud og Odd Hemma.

I forbindelse med Blåklokkevikua hadde Ringsaker- og Veldre planlagt busstur til Jernbanemuseet på Hamar med etterfølgende tradisjonelt arrangement på Fuglseng. Påmeldingen til dette arrangementet ble så liten at turen måtte avlyses.

Ljåslotten i Kusvea og det påfølgende slåttgraut-arrangementet på Fuglseng ble dette året avlyst.

Den årvisse bussturen sammen med Furnes historielag ble avviklet 22. august. Dette året var det Furnes historielag som var arrangør. Målet var Åmot, Rendalen og Engerdal. Første stopp var på Rena leir hvor oberstløytnant Ola Gundersen redegjorde. Videre gikk turen til Anne og Gjermund Eggen, hvor vi ble vist Gjermunds fantastiske premiesamling. Hans levende skildring av den tiden han var en av de beste skiløpere, ble en opplevelse. Turen gikk videre oppover Engerdal, forbi Drevsjø og turiststedet Femundsenden. Tor Holm og Leif Skomakerstuen var guider, og de orienterte om historiske hendelser og severdigheter langs turen. Det var 86 deltagere som måtte fordeles på 2 busser.

Høstens naturlostur ble avviklet 4. oktober i området Haukåsen og Ellesæterhøgda. Det hadde kommet snø, og naturen ga et annet syn enn det vi var vant til på slike turer. Vi startet ved Haukåsbakken og gikk så opp til Haukåssveen. Dette bruket ble kjøpt av Veldre Almenning i 1962 og er i dag uten hus og plantet igjen med skog. Videre gikk vi opp til toppen av åsen med flott utsikt – først sydover mot Mjøsa og siden nordover mot Natrudstilen. Vi passerte en oppdemt vantingsdam og kom nedover forbi restene av Øvre Ellefsæteren. Siden gikk vi nedover mot Ellefsæteren vestre, Halseth og Vestrum. Under turen tilbake til utgangspunktet passerte vi de 2 Bakkengårdene, de 2 Maurudgårdene og Asplund. Guider på turen Åge Haugen og Asgeir Sønsteby ga hele tiden utfyllende orienteringer om historien til de stedene som ble passert.

Styret har startet et forprosjekt for å se om det er mulig å gi ut Veldre Bygdebok i ny utgave. Nåværende bok ble utgitt i 1974, og den er nå utsolgt. Det var et stort løft å lage denne boka i sin tid. Bygdebøker som utgis i dag, har som mål å behandle alle bruk, både store og små gårder, husmannsplasser og boplasser. Det blir et stort både økonomisk og arbeidsmessig prosjekt hvis vi skal kunne lage ei bygdebok for Veldre med slike kvalitative mål.

 I året er det avholdt 3 møter hvor vi på hvert møte har fått orientering av en bygdebokforfatter. Odd Stensrud har skrevet 3 bind av bygdebok for Vang. Gunhild Kolstad har skrevet bygdebok for Nes, og i dag skriver hun et bind for Gaupen. Harald Hvattum har skrevet bygdebøker for mange bygder – sist for Engerdal, og nå har han begynt med et bygdebokarbeide for Nord Aurdal.

Vi fikk 3 ulike versoner av hvordan de mente at ei bygdebok bør skrives. Hovedinntrykket vi satt igjen var at vi burde starte med et dugnadsarbeide med å samle inn nye kildemateriale fra bygda og kopiere arkivmateriale som ikke er brukt i den gamle boka. Styret er også av den mening at mye nytt stoff kan skrives og redigeres av bygdefolket før det ansettes noen profesjonell forfatter.

Veldre historielag har i året mottatt ca. 800 bilder (negativer) fra fotograf Løkken som ca. 1960 hadde fotoforetning i Brumunddal. Disse bildene er blitt scanet inn og er i dag tilgjengelig på CD. Det gjenstår mye arbeid med å registrere steder og personer som er avbildet.

Vi har i dag en omfattende billedsamling, og for til enhver tid å kunne ha oversikt, må vi begynne å utarbeide et søkbart dataprogram over billedsamlingen.

Veldre historielag har også fått noe filmateriale fra Brumunddal fra fotograf Løkken. Noe av dette er også overført til CD og kan lett brukes i forskjellige arrangement.

25. november deltok Veldre historielag med billedframvisning på Brumunddal Bibliotek. Vi hadde ca. 130 bilder som ble vist og kommentert. Temaet for kvelden var den historiske utviklingen i Brumunddal og Veldrebygda. Det var biblioteket som var ansvarlig for arrangementet som var en del av serien Den kulturelle spaserstokken”. Historielaget fikk kr. 5000,- for en kopi av billedserien, og biblioteket skal seinere vise den på forskjellige alderssenter. Det var ca. 50 deltagere på arrangementet.

Juleavslutning 14. desember ble markert med kaffeservering på Veldrom for styremedlemmer, æresmedlemmer, bokselgere og andre personer som har hjulpet til i året som hat gått. 23 personer deltok på dette arrangementet.

Veldre historielag har hatt boksalg på Dalamarten og de siste 3 lørdagene før jul på OBS og Parkgården. Disse salgsdagene er en god inntektskilde, og profilering der folk er, har hvert år gitt oss en del nye medlemmer.

Laget hadde ved årsskiftet 381 medlemmer. Kontingenten for 2009 var kr. 150,-. Medlemsverving må i åra framover prioriteres. Medlemmene er en av våre viktigste inntektskilder, og det er dem vi skal lage aktiviteter for. Alle aktiviteter som laget skal utføre trenger aktive medlemmer.

Veldre historielags regnskap viser et resultat på kr. 35.995,50  Egenkapitalen er kr. 395.792,04 Vi har store lager av usolgte bøker med stor potensiell verdi ved salg. I regnskapet er ikke boklageret tatt inn som statusverdi.

Styret vil takke alle som i året har deltatt på våre arrangement av forskjellig art. En spesiell takk til deltagere som har hjulpet til på dugnad, boksalg og andre aktiviteter.

                                                                  Styret