Årsmelding for Veldre historielag 2010.

 Et nytt driftsår er tilbakelagt i Veldre historielag, og aktiviteten har vært bra. Årsmøtet ble avholdt på Velderom 1. mars med 28 medlemmer til stede. Kveldens foredragsholder var Jorunn Aarsby, og temaet var Veldre- og Strand Brænderiers historie. Hun har tidligere skrevet en hovedfagoppgave om dette temaet.

 Veldre historielags styresammensetning for året 2010 har vært:

 Odd Hemma                                              leder

Helge Tørud                                               nestleder/sekretær

Nils Rønning                                              økonomiansvarlig

Stein Sørum                                               styremedlem

Asgeir Sønsteby                                        styremedlem

Syver Schjerpen                                        varamedlem

Andreas Sølvsberg                                    varamedlem

Sverre Krogstie                                         varamedlem

 Arne Ingvar Dobloug har fungert som ekstern regnskapsfører og kasserer.

 Varamedlemmene har vært innkalt til alle styremøtene og tiltrådt styret etter behov.

 Styret har avholdt 10 styremøter i året og behandlet 65 saker. Hele styret har i tillegg deltatt i møter med samarbeidspartnere og komiteer i forbindelse med Blåklokkevikua i juli og utgivelse av årboka. Nytt av året er at alle historielagene på Hedmarksbygdene har hatt et felles styremøte. Det var Stange historielag som tok initiativet til møtet, og de var også arrangør. Her ble det tatt opp saker av felles interesse. Dette vil bli et årlig samarbeid, og i 2011 er det Ringsaker historielag som har ansvaret.

Nils Rønning og Sverre Krogstie er også representanter i Veldre Pilegrimsforening. Deres formål er merking av Pilegrimsleden gjennom bygda og utleie av Konfirmantsalen som overnattingssted for pilegrimene. Aktiviteten i denne foreningen har også vært god.

 Deltagere fra Veldre historielag har i året deltatt på to samarbeidsmøter med Moelvmarkas Venner. I år er det blitt ryddet og merket noen stier på Ellefsæterhøgda. De ønsker også å få en tverrforbindelse gjennom Veldre fra sine stier fram til Bjørgeberget. Der er det Ringsaker avdeling av Hamar og Hedmarken Turistforening som skal merke stiene. Veldre historielag skal merke eventuelle fortidminnemerker.

 Veldre historielag har også i år hatt åpent kontor den siste lørdagen i hver måned. Besøket har vært veldig variabelt, men i vintermånedene har det vært mange besøkende.

Vår leie på Veldrom er i dag kr. 12.000,- pr. år. I tillegg disponerer vi et lager i kjelleren på Prøysenhuset hvor vi lagrer bøker og en del historisk kildemateriell. Leien der er kr. 3000,- pr år.

 Veldre historielag er medlem i Landslager for Lokalhistorie. Denne organisasjonen har i 2010 hevet sin medlemskontingent radikalt. Kontingenten for de største historielagene på Hedmarken er nå på opptil kr.15 000- pr. år. Den delen av kontingenten som beregnes på antall medlemmer er 5 doblet. Grunnen til den store høyningen er at det skal brukes penger til forskningsstipend. Det er sendt en felles henvendelse til laget for å få en årskontingent på tidligere års nivå. Enkelte lag vurderer utmeldelse.

 I året har det kommet opp et forslag om å flytte Statsarkivet i Hamar til Tynset. Det er materiale fra Hedmark og Oppland som blir oppbevart her. Grunnen til flyttingsforslaget er at man på Hamar trenger mer plass samtidig som det er vedtatt nybygging på Tynset for et nytt arkiv for helse. Historielagene på Hedmarken har sendt en felles uttalelse som protesterer mot flytteplaner, og det blir understreket hvilken betydning dagens plassering har for historieaktiviteten for den mest befolkningstette delen av Hedmark og Oppland.

 Bottolf Helleland som er amanuensis ved Universitetet i Oslo har i året avholdt en kurskveld for historielagene i Ringsaker Kommune. Her ble det vist hvordan en bør gå fram ved registrering av stedsnavn. Veldre historielag gjennomførte for en del år et slikt registreringsprosjekt, og styret har vedtatt at ytterligere registrering vil foregå som en del av feltarbeidet for en framtidig revisjon av Veldre Bygdebok.

 Det største arrangementet i Ringsaker dette året var markeringen av at Moelv og Brumunddal ble byer. Veldre historielag deltok med salgs- og profileringsstand. Vi hadde også laget en samling av gamle bilder fra Brumunddal som ble vist fra storskjermen ved hovedsena. Noen av lagets filmer ble også vist.

 Sommerens første naturlostur startet på Veldrom, og vi gikk opp til gården Koss. Her hadde vi en god utsikt utover bygda, og det ble det redegjort for gårdens historie fra jernalderen og fram til i dag. Gårdene Bye, Koss og Flisaker er av de eldste gårdssamfunnene i Veldre med mange gravhauger fra vikingtid og graver fra jernalderen. Det ble opplyst at Bjørnstjerne Bjørnson hadde gården Koss som en av de aktuelle da han kjøpte Aulestad. Vi passerte Veldre Kirke hvor det ble sagt litt om den gamle kirken. Præstvegen gikk fra gammel tid over den nåværende kirkegården, og det ble vist overgangen i kirkemuren mellom det som var gammel mur, og det som ble satt opp etter at veie ble flyttet til nåværende leie. På Flisaker orienterte Per Dobloug om gårdens historie og den gamle middelalderkirken som lå der. Fylkeshaugen som ligger i hagen, er registrert som Hedmarks nest største gravhaug. Videre gikk turen til Tømten hos Bjørn Pedersen hvor vi tok en kaffepause. Pedersens orienterte om sin store traktorsamling. Turen gikk så via Torgerstuen, Kåshagen, Fagertun og tilbake til Veldrom. Det ble hele tiden gitt fyldige orienteringer om historien til stedene og minnesmerkene langs veien. Ansvarlige for turen var Thorleif Kvissellien og Knut Nordsveen. 42 deltagere var med på turen

 Tradisjonelt deltok Veldre- og Ringsaker historielag med en busstur under Blåklokkevikua. Dette året gikk turen til Biri, og det var Marie Landgraff fra Biri som var guide. Det ble fylt opp en full buss. Til slutt ble det som vanlig samling på Fuglseng med jordbærsoll, kaffe og kringle. Veldre var godt representert under arrangementet.

 I år ble slåttonna avviklet i Hjelmstadhamninga like ved Prøysen. Andreas Sølvsberg, Kåre Gropen og Odd Hemma deltok fra Veldre. Den påfølgende slåttgrauten ble i år avviklet med et besøk på Simenstad.

 Dette året var det Veldre historielag som sto som arrangør av den tradisjonelle bussturen sammen med Furnes. Turen gikk oppover Gausdal til Aulestad. Det var 100 år siden Bjørnstjerne Bjørnsons død, og anlegget var åpnet etter en omfattende restaurering. Vi fikk en god omvisning og orientering av flinke guider. Videre kjørte vi oppover til Espedalen hvor vi tok en kafferast på Likholmen/Gravholmen. Vi kjørte til Skåbu der mange benyttet anledningen til å besøke et utsalg av husflidsarbeider. Videre besøkte vi Per Gynts minnestein ved Vinstra Kirke. Turen gikk oppover Per Gynts Sætervei til Rondablikk hvor vi ble servert middag. Jakob Eide Fra Sjoa var guide, og han orienterte om historien til stedene langs turen. Det var 51 deltagere. Ansvarlige for opplegget var Stein Sørum og Andreas Sølvsberg.

 Høstens naturlostur startet på Rognebergshaugen. Det ble orientert om den opprinnelige Rognebærgshaugen som senere ble delt i to og om gårdene som om vi så på begge sider av elvedalen. Vi gikk over tunet til Sørum hvor det ble orientert om at dette hadde vært en gård fram til begynnelsen av 1800-tallet. Da ble den delt i 4, men de er i dag samlet til 2 gårder. Videre gikk vi gjennom et areal som ble fradelt almenningen i 1848 og fram til Jemli. Her ble vi orientert om fradelingen av rydningsplasser fra almenningen og om historien til gården Jemli og andre gårder som vi så. Vi passerte den fraflyttede plassen Monssveen og fram til Tuv, Myhrstajet, Hammeren og Bjønnstad. Videre gikk vi i terrenget over Øvre Myhr, Nedre Myhr, Nordsveen og Viholdt. Felles for disse brukene er at de i dag ligger under andre gårder. Vi gikk så forbi Sveås og Hagelund fram til Sameia. Her kom vi inn på Sameieveien som har vært rodelagt vei fra gammel tid, men som i dag bare er skogsbilvei. Vi passerte Steinhaugen (Jevne) på veien fram til Rognebærgshaugen. Det ble på hele turen gitt bra opplysninger om historie og fortidsminner. Antall deltagere var 23. Guider var Stein Sørum og Odd Hemma.

 For å øke kunnskapen om forskjellig kildemateriale for en framtidig revisjon av Veldre bygdebok avviklet vi et arrangement på Statsarkivet i Hamar. Inger Karin Martinsen orienterte om tinglysning av dokumenter fra gammel tid og forskjellige forhold rundt dette arbeidet. Alle tinglyste dokumenter fra den tidligste tid og fram til 1936 er oppbevart på Statsarkivet, og det meste av dette er også tilgjengelig på Digitalarkivet. Tinglysninger etter 1936 er oppbevart på Statens Kartverk på Hønefoss som i dag har overtatt ansvaret for tinglysningene som Sorenskriverkontorene hadde før. Men det ble opplyst at panteregistret for perioden 1936-1992 ligger på Statsarkivet. Her er alle opplysninger om eiendomsoverdragelser i denne perioden. Dette materialet er ikke vanlig tilgjengelig på lesesalen, men Veldre Historielag vil søke om dispensasjon for å bruke dette som kilde for en framtidig revisjon av Veldre Bygdebok. Det ble videre gitt opplysninger om visse lite brukte, men verdifulle opplysninger i kirkebøkene. Utflyttingslistene i kirkebøkene for Ringsaker er databehandlet og utlagt på Digitalarkivet. Dette kan lette arbeidet med å identifisere de som flyttet til andre bygder og byer eller utvandret til Amerika.

 Det har skjedd en del med sammenslåing av skoler i Veldre de siste årene. Brumund Skole er overført til nye Fagerlund Skole, Furu Skole er overført til Kirkekretsen Skole og det er startet en Steinerskole på Furu. Veldre historielag har beslutter å avfotografere og registrere gammelt skolemateriell på Brumund-, Furu- og Kirkekretsen Skoler. Arbeidet er ferdig for Brumund, og for de 2 siste skolene vil dette arbeidet bli gjort på nyåret 2011. Vi vil på den måten få en god oversikt over gammelt skolemateriell som for eksempel kan brukes i en framtidig utstilling. Ringsaker Kommune hevder eierskap til det historiske materiellet fra de to nedlagte skolene.

 Juleavslutningen ble markert med kaffeservering på Veldrom for styremedlemmer, æresmedlemmer, bokselgere og andre personer som har hjulpet til i året som har gått.

 Av investeringer i året kan nevnes innkjøp av nytt dataanlegg med skanner, skriver og ekstern harddisk. Videre har vi kjøpt et digitalkamera med stativ og avfotagraferingsbord. Med dette utstyret kan vi fotografere bebyggelse og fortidsminner, og vi kan kopiere gamle bilder og dokumenter. Vi har utrangert våre gamle kassettspillere som har vært brukt til intervjuer av gamle personer. Dette er blitt erstattet av nye digitale diktafoner. Med dette utstyret kan vi legge alle innsamlede opplysninger direkte inn på dataanlegget. For å sikre oss mot tap av data vil den eksterne harddisken bli oppbevart på et annet steder i bygda enn hovedanlegget. Alt dette utstyret er beregnet til innsamling av opplysninger for en eventuell redigering av Veldre Bygdebok.

 Veldre historielag har hatt boksalg de siste 3 lørdagene før jul på OBS og en lørdag på Parkgården. Disse salgsdagene som er en god inntektskilde og fin profilering der folk er, har hvert år gitt oss en del nye medlemmer.

 Laget hadde ved årsskiftet 455 medlemmer. Kontingenten for 2010 var kr. 150-. Medlemsverving må i åra framover prioriteres. Medlemmene er en av våre viktigste inntektskilder, og det er dem vi skal lage aktiviteter for. Alle tiltak som laget skal utføre trenger aktive medlemmer.

 Veldre historielags regnskap viser et resultat på kr. 47.773,-. Egenkapitalen er kr. 443.565,-. Vi har store lager av usolgte bøker med betydelig potensiell verdi ved salg. I regnskapet er ikke boklageret tatt inn som statusverdi.

 Styret vil takke alle som i året har deltatt på våre arrangement av forskjellig art. En spesiell takk til deltagere som har hjulpet til på dugnad, boksalg eller andre aktiviteter.

                                                         Styret