Årsmøte i Veldre historielag mandag 3. mars 2014

 

 

Tilstede: 22 personer (på Buttekvern)

 

Forsamlingen ble ønsket velkommen av leder Odd Hemma. Han informert om programmet for kvelden, og ga ordet til Kveldens foredragsholder Maria Sundal.

Foredraget handlet primært om damaskveving, men det handlet også om annet tilhørende stoff. Det ble snakk om veving generelt, om utvikling av vevstolen og ulike vevteknikker.

Materialet som ble brukt til veving måtte være av god kvalitet. Til damaskveving var det lin som ble brukt. Ei som het Lovisa Nylander kom hil til Veldre for å sette i gang kurs i damaskveving. Hun holdt altså kurs for Veldres kunstveversker. Det var på Frisli, og kurset startet 16. jan. i 1874. Vi fikk navnene på de jentene som hadde gått på kurset. Foredraget var interessant og Maria Sundal ble bedt om å lage en artikkel til historielagets årbok.

Etter foredraget var det kaffepause med gode rundstykker og fersk kringle.

Årsmøtesakene:

  1. 1.Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent

  1. 2.Valg av møteleder og sekretær

Odd Hemma ble valgt til møteleder og Randi Berit Landgraff til sekretær. Enstemmig valgt.

  1. 3.Valg av to møtedeltakere til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen ble valgt: Bjørn Krogstie og Karin Opsal Jevne. Enstemmig valgt

  1. 4.Årsmelding

Årsmeldingen ble lest opp av Odd Hemma. Se utdelt vedlegg. Kommentarer til årsmeldingen om at det skulle oppgis navn på de som hadde møtt som representanter i møter eller utvalg. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

  1. 5.Regnskap

Nils Rønning gikk igjennom regnskapet. Se utdelt vedlegg. Revisjonsberetningen ble lest. Det ble stilt noen få spørsmål og det ble spesielt informert om konkursen på Notabene og vårt tap i forbindelse med den. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

  1. 6.Fastsettelse av kontingent

Kontingenten ble økt fra 150 kr til 200 kr i fjor. Vi fortsetter med 200 kr som årskontingent

  1. 7.Godtgjørelse til styret

Det blir ikke innvilget noen godtgjørelse til styret.

  1. 8.Valg

Valgnemnda hadde en innstilling klar til møtet. Se utdelt vedlegg. Valget ble ledet av Helge Tørud. Alle forslagene til valgnemnda ble enstemmig vedtatt.

Resultatet ble slik:

STYRET:

Leder Odd Hemma valgt for ett år

Styremedlemmer:

Nils Rønning gjenvalgt for to år

Terje Nærli gjenvalgt for to år.

Steinar Krogstie og Randi Berit Landgraff er ikke på valg.

Varamedlemmer:

Eli Holen og Hans Anders Haave gjenvalgt for ett år

Magne Allergodt valgt for ett år (ny).

Revisorer: Andreas Sølvsberg og Arne Ingvar Dobloug (ikke på valg)

Valgnemd:

Leder: Bjørn Krogstie, medlemmer Tor Hatterud og Stein Sørum (ny)

  1. 9.Innkomne saker

Ingen innkomne saker. Ordet ble gitt fritt. Det ble informert litt om det begynnende arbeidet med ny bygdebok. Det ble uttrykt ønske om referat fra årsmøtet under foreningsnytt i Ringsaker Blad.

 

 

 

Randi Berit Landgraff

                                                                                                                           Sekretær