Årsmøte i Veldre historielag mandag 2. mars 2015

Tilstede: 24 personer (på Buttekvern)

Forsamlingen ble ønsket velkommen av leder Odd Hemma.

Vi startet møtet med å samle oss rundt framvisning av to filmer: «Fra sigd til skurtresker» og «Lasskjøring til Røros». Det var to interessante filmer.

Etter filmframvisninga var det pause med kaffe og fersk kringle.

Arne Storlien ble minnet med noen ord om hva han hadde gjort for Veldre historielag. Deretter var det ett minutts stilhet til minne om ham.

Årsmøtesakene:

 1. 1.Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent

 1. 2.Valg av møteleder og sekretær

Odd Hemma ble valgt til møteleder og Randi Berit Landgraff til sekretær. Enstemmig valgt.

 1. 3.Valg av to møtedeltakere til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen ble valgt: Hans Haakensveen og Johannes Brøndsløkken

 1. 4.Årsmelding

Årsmeldingen ble lest opp av Odd Hemma. Se utdelt vedlegg. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

 1. 5.Regnskap

Nils Rønning gikk igjennom regnskapet. Se utdelt vedlegg. Revisjonsberetningen ble også lest opp. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 1. 6.Fastsettelse av årskontingent

Det har kommet inn forslag fra Brøttum om at kontingenten skal økes fra 200 kr til 250 kr. Ringsaker vil gå inn for det samme, og det foreslår også vi.

Vi vedtar en heving av årskontingenten til 250 kr. Enstemmig vedtatt.

 1. 7.Godtgjørelse til styret

Det blir ikke innvilget noen godtgjørelse til styret.

 1. 8.Valg

Valgnemnda hadde en innstilling klar til møtet. Se utdelt vedlegg. Valget ble ledet av Bjørn Krogstie. Alle forslagene til valgnemnda ble enstemmig vedtatt.

Resultatet ble slik:

STYRET:

Leder:

Odd Hemma gjenvalgt for ett år

Styremedlemmer:

Steinar Krogstie, gjenvalgt for to år

Randi Berit Landgraff, gjenvalgt for to år

Nils Rønning er ikke på valg.

Terje Nærli er ikke på valg..

Varamedlemmer:

 1. Eli Holen, gjenvalgt for ett år
 2. Hans Anders Haave, gjenvalgt for ett år
 3. Magne Allergodt, gjenvalgt for ett år.

Revisorer:

Andreas Sølvsberg, gjenvalgt

Arne Ingvar Dobloug, gjenvalgt

Valgnemd:

Tor Hatterud, gjenvalgt, blir ny leder

Stein Sørum, gjenvalgt

Asgeir Sønsteby, ny (rykket opp fra varamann)

Varamedlem til valgnemda:

Finn Kolden

 1. 9.Innkomne saker

Ingen innkomne saker. Ordet ble gitt fritt. Det ble en del diskusjon, informasjon og prat rundt skriving av ny Veldre Bygdebok. Eivind Elstrand fortalte litt om hva slekt og bosettingsgruppa hadde gjort.

Randi Berit Landgraff

                                                                                                                           Sekretær