Årsmøte i Veldre historielag mandag 7. mars 2016

Tilstede: 20 personer (på Buttekvern)

Forsamlingen ble ønsket velkommen av leder Odd Hemma.

Vi startet møtet med et faglig innlegg av Per Øyvind Sandberg fra Statsarkivet.

Han snakket om bygdebøker – om utfordringene ved å skrive og utgi bygdebøker:

Skal «alle» med? Bare familiehistorie? Tilhørighet til garden! Tilhørighet er vanskelig å definere og følge opp. Hvor lenge skal en ha bodd på plassen for å ha tilhørighet der?

Han, Per Øyvind Sandberg, er begeistret for at lokalhistoriene skal med; nærhet er viktig. Lag og foreninger etc. er en betydelig del av lokalhistorien og det som har skjedd i lokalsamfunnet.

Kildevern og kildeforståelse er nødvendig. Det er ofte en svakhet. Det må være en faglighet i bunn.

Bruk statsarkivet og kommunearkivet ved skriving av bygdebøker.

En god strategi er å invitere folk. Få tak i privat oppsamlet stoff fra privatpersoner, garder, bedrifter og foreninger.

Gode registre gjør bøkene anvendbare.

Anbefaling: Ikke skriv det samme som i andre bøker.

Det ble en del spørsmål til Per Øyvind Sandberg til slutt.

Etter innlegget og spørsmålene var det pause med kaffe og kringle.

Årsmøtesakene:

 1. 1.Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent

 1. 2.Valg av møteleder og sekretær

Odd Hemma ble valgt til møteleder og Randi Berit Landgraff til sekretær. Enstemmig valgt.

 1. 3.Valg av to møtedeltakere til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen ble valgt: Andreas Sølvsberg og Per Dobloug

 1. 4.Årsmelding

Årsmeldingen ble lest opp av Odd Hemma. Se utdelt vedlegg. Det var en kommentar om et uteglemt navn fra sommerutflukten til Osen og Trysil. Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

 1. 5.Regnskap

Nils Rønning gikk igjennom regnskapet. Se utdelt vedlegg. Revisjonsberetningen ble også lest opp. En kommentar om at posten «andre kostnader» bør splittes opp. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

 1. 6.Fastsettelse av årskontingent

Det foreslås ingen endring. Den blir som nå, 250 kr. Enstemmig vedtatt.

 1. 7.Godtgjørelse til styret

Det blir ikke innvilget noen godtgjørelse til styret.

 1. 8.Valg

Valgnemnda hadde en innstilling klar til møtet. Se utdelt vedlegg. Valget ble ledet av Tor Hatterud. Alle forslagene til valgnemnda ble enstemmig vedtatt.

Resultatet ble slik:

STYRET:

Leder:

Odd Hemma,                         gjenvalgt for ett år

Styremedlemmer:

Steinar Krogstie,                    ikke på valg

Randi Berit Landgraff,           ikke på valg

Nils Rønning,                         gjenvalgt for to år

Eli Holen,                                valgt for to år

Varamedlemmer:

 1. Hans Anders Haave,gjenvalgt for ett år
 2. Magne Allergodt,gjenvalgt for ett år.
 3. Lars Raknerud,ny, valgt for ett år

Revisorer:

Andreas Sølvsberg,                gjenvalgt

Arne Ingvar Dobloug,            gjenvalgt

Valgnemd:

 1. Stein Sørum, gjenvalgt, blir ny leder
 2. Asgeir Sønsteby, gjenvalgt
 3. Finn Kolden(rykket opp fra varamedlem)

Varamedlem til valgnemda:

Johannes Brøndsløkken         ny, valgt for ett år

 1. 9.Innkomne sake

Ingen innkomne saker. Ordet ble gitt fritt. Det ble en del diskusjon og prat rundt skriving av ny Veldre Bygdebok. Det kom fram ønske om et medlemsmøte der skriving av ny Veldre bygdebok/bøker skal være tema. Styret kan tenke seg å gjennomføre et slikt møte.

Randi Berit Landgraff

                                                                                                                           Sekretær