Ny leder i Veldre Historielag, Fridthjof Tokstad Platou

Årsmøte i Veldre historielag 2020 – Referat

Tid: mandag 2. mars 2020

Sted: Møterom hos Multi-Bygg i Jemtlandsvegen 8

Til stede: ca. 25 medlemmer

Forsamlingen ble ønsket velkommen av Gerd Karin Nylund. Og spesiell velkomst til Arnold Petersheim, som er innbudt for å fortelle litt fra sitt liv som skuespiller.

Arnold Petersheim er 85 år, er født og oppvokst i Brumunddal, ikke så langt fra der møtet holdes. Han fortalte litt om sitt liv, fra de yngre år i Brumunddal, via teaterskole i Stockholm, og videre fra sitt virke ved norske teatre. Han startet på Folketeatret, og har siden hatt stilling og roller på både Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Chat Noir.

Arnold kjenner mye folk innen norsk teaterliv og forteller mye artige episoder og anekdoter fra sitt liv og livet bak kulissene. Han er svært god til å fortelle, og latteren sitter løst hos tilhørerne. Det er både interessant og artig å høre på. Og han forteller også innimellom om episoder fra ting som har skjedd både i Brumunddal og omegn, og på hytta på Rømåsen. Arnold har for det meste bodd i Oslo. Han bor nå i Hakadal i Nittedal.

I forbindelse med at han fylte 85 år utga han en bok, som består av to deler eller to akter. I del 1 omtaler han som "min gamle livsreise med barndomsminner, teateranekdoter og en del mer mellom himmel og jord". Snur en bokomslaget får man andre akt som er "til ungdommen og ungdommelige eldre. Min nye livsreise med religiøse opplevelser, tur/retur døden og med bevis på et liv etter dette".

Etter endt foredrag var det mange som vill sikre seg boka, inklusive en personlig hilsen fra Arnold. Som takk for god underholdning fikk han overrakt Årboka og en blomsterbukett.

Det ble deretter servert kaffe og kringle og annet, før en fortsatte med selve årsmøtet.

Årmøtet 2020 og saker:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling til årsmøte med annonse i RB 08.02.2019, på lagets hjemmeside, samt påminnelse under «det skjer» i RB og HA. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

2. Valg av møteleder og sekretær

Lars Raknerud ble valgt til møteleder og Steinar Krogstie til sekretær. Enstemmig valg.

3. Valg av to møtedeltakere til å underskrive protokollen

Til å underskrive protokollen ble valgt: Hans Olav Grini og Per Sandvik. Side 2 av 4

4. Årsmelding

Det ble delt ut saksliste, årsmelding, valgkomiteens innstilling, og regnskap. Årsmeldingen ble lest opp av Steinar Krogstie, se eget vedlegg.

Det var ingen anmerkninger til årsmeldinga.

Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

5. Regnskap

Lars Raknerud gikk igjennom regnskapet. Se eget vedlegg. Resultatet for siste året viser et overskudd på kr. 22.302,-, og en egenkapital på kr. 546.746,-. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

6. Fastsettelse av årskontingent

Styret foreslår å beholde kontingenten på kr. 300,-. Siste utgave av «Årbok» er som vanlig inkludert i prisen. Forslag til kontingent ble enstemmig vedtatt.

7. Godtgjørelse til styret

Som tidligere: Det blir ikke innvilget noen godtgjørelse til styret.

8. Valg

Valgnemnda hadde ikke mottatt noen frasigelser fra styret eller andre funksjoner, med unntak av at varamann i valgkomiteen ville gå ut.

Valgnemnda var representert med leder Johannes Brøndsløkken, samt Randi Berit Landgraff. Valgnemnda har klart å skaffe ny leder. Fridthjof har tatt på seg som leder, under forutsetning av at Johannes tar på seg som vara til valgnemnda. Mary Helene Strøm blir ny i valgnemnda.

Alle forslagene til valgnemnda ble enstemmig vedtatt.

Resultatet ble slik:

STYRET:

Ny leder:

Fridthjof Tokstad Platou velges for ett år

Styremedlemmer:

Gerd Karin Nylund gjenvalg for to år

Steinar Krogstie ikke på valg

Lars Raknerud gjenvalg for to år

Øyvinn Østvoll ikke på valg Side 3 av 4

Varamedlemmer:

1. Svanhild Baardseth, gjenvalg for ett år

2. Leif Bjarne Steinbakken gjenvalg for ett år

3. Kåre Korsveien gjenvalg for ett år

Revisorer:

Arne Ingvar Dobloug, gjenvalgt for to år

Andreas Sølvsberg, ikke på valg

Valgnemd (en på valg hvert år, 3 års funksjonstid:

1. Randi Berit Landgraff ikke på valg

2. Leif Løftingsmo velges for to år

3. Mary Helene Strøm velges for tre år

Varamedlem til valgnemda:

Johannes Brøndsløkken velges for ett år

Johannes Brøndsløkken fikk overlevert blomsterbukett for flere års god jobb i valmnenda

9. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

10. Diverse

Styret orienterte litt om planer for 2020:

Årlig busstur i lag med Furnes Historielag vil gå til Valdres og bl.a. Hedalen stavkirke.

Tidspunkt: lørdag 5. september 2020.

Bygdebokarbeidet. Thor Bøhmer er primus motor i arbeidet med ny bygdebok, bosettingsdel. Det er ønskelig å få til åpent møte med bygdefolket, trolig utpå høsten, for å orientere om arbeidet, og for om mulig å få innspill og info fra bygdefolket. F.eks. på biblioteket.

Styret tar opp noe manglende vedlikehold på kirkegården i Veldre. Det gjelder bl.a. krigsminnesteinen, der tekst burde vært fresket opp slik at det blir leselig, bautaen Side 4 av 4

etter pastor Svendsen, som lider av forfall. Gjerde og port inn på kirkegården, og gjerde på steinmuren, burde det også vært gjort noe med.

Styret ved sekretær har gjort henvendelse til Kirkevergen,og har mottatt svar 18.02.2020. Kirkevergen takker for innspill, men sender sak videre til kirkelig fellesråd, som visstnok er korrekt adressat for slike henvendelser. Og som ellers koker dette ned til et kostnadsspørsmål. Vi ønsker å ta initiativ til dugnad for få utført noe utbedringer, og håper da på bidrag fra medlemmer og andre, samt håp om noe midler fra kommunen.

Styret jobber med å få til en bygdekveld på Veldrom i oktober 2020. Veldroms Venner er positive til samarbeid. Aktuelle til å bidra: kåseri av Thor Gotaas, Sigbjørn Johnsen, film av Gunnar Kjærringsveen oa.

Steinar Krogstie

Sekretær

 

Hans Olav Grini               Per Sandvik

(sign)                                  (sign)