Referat fra styremøte i Veldre historielag den 23. mai 2018 
 
Tilstede: 
 
Thorleif Kvisselien, Gerd Karin Nylund, Lars Raknerud, Eli Holen, Svanhild Baardseth og Steinar Krogstie
 
Forfall:   Ingen
 
Sak nr.  Sak
 
24-2018 Godkjenning av referat fra møte 11.04.2018
 
Referat godkjent.
 
20-2018 Eventuelt nye kontorlokaler
 
Viser til befaring 11.04, og til konkret tilbud som er mottatt, og utsendt til alle i styret pr e-post 11.05.2018.
 
Det var en grei diskusjon om mulig flytting til nye lokaler i 3. etg. på «Nora». Noen er positive til flytting, og noen er mer skeptiske. 
 
En av fordelene ved eventuelt å flytte til «Nora», er at vi kan få samlet «alt» vi har på en plass, litt mer funksjonelle lokaler, og en må forutsette at en får med det gamle spiserommet slik at en enklere kan avholde møter med 2030 personer, dvs. mer mulighet for aktivitet. 
 
Ulemper: flytting er arbeidsomt og krever mye arbeid, husleie vil øke en del, og det sies også at trappa på Nora er lengre og «mindre god å gå i» enn den på Buttekvern (? ikke alle er enig i det ?). Det kan i tilfelle monteres håndløpere langs ytterkant trapp.  Det er også prat på eventuelt å leie lokaler i 2. etg. Det vil gjøre det enklere med adkomst / kortere trapp, men vil koste noe mer (antydet ca. kr. 1.000,- ekstra pr mnd.).
 
Men som leder sier, mer aktivitet vil koste. En har forhåpninger om å få mer inntekter ved å øke medlemstallet, samt at det må undersøkes mulighet for støtte fra kommunen.
 
Vedtak: Laget ber om nytt møte med utleier, for å befare og se litt nøyere på lokaler i begge plan, og forhandle om vilkår, både i plan 2 og 3. Dette vil gå på bl.a. pris, og vilkår i leieavtale. Det er flere forhold i mottatt forslag til leiekontrakt som i tilfelle må justeres. Thorleif har også vært i kontakt med utleier i etterkant av forrige møte, der han har nevnt noe av dette.  
 
Thorleif tar kontakt med utleier, for å avtale møte og befaring. Aktuelle til å delta: Thorleif, Gerd Karin, Lars og Steinar.
 
Resultat at eventuelt ny forhandlet løsning i ett eller flere alternativer vil bli lagt fram for styret til avgjørelse på neste styremøte.
 
14-2018 Årets busstur (del av tidligere sak 14-2018 Årsplan)
 
Gjelder felles busstur med Furnes historielag, der Veldre er arrangør i år. Tidspunkt: søndag 28. august 2018.
 
En går for følgende program: Buss fra Brumunddal til Bygdøy, omvisning på Oscarshall på Bygdøy, tur  videre til Grinakervev på Brandbu. Deretter middag på Gran eller trolig helst på Lygnasæter. Hjemreise via Gjøvik. Det legges opp til at laget ordner med kaffe og noe å bite i, for eventuelt stopp før Oslo, evt kaffe ved ankomst Bygdøy.
 
Eli og Thorleif hovedansvarlige for videre planlegging.
 
22-2018 Medlemsaksjon - orientering
 
Thorleif og Gerd Karin har vært aktive og vervet flere nye medlemmer. Det er bra. Og flere nye har allerede betalt kontingent.  Dette blir en kontinuerlig prosess, som vi kan jobbe med hele tiden.
 
25-2018 Konstituering av nytt styre (tidligere 13-2018)
 
Hans Anders Haave har sendt oppsigelse via e-post til Thorleif, der han ber om fratredelse i styresammenheng. Dette tas til etterretning. Eli har sagt seg villig til å sitte i styret. Styret ser da slik ut:
 
• Leder: Thorleif Kvisselien • Nestleder: Gerd Karin Nylund • Kasserer: Lars Raknerud • Styremedlem: Eli Holen • Sekretær: Steinar Krogstie
 
• Svanhild Baardseth, varamedlem til styret (og deltar vanligvis på styremøter)
 
26-2018 Møte med Else «Sprossa» Rønnevig
 
Else Sprossa Rønnevig kjøpte husmannsplassen Hesthagen på Åshøgda i januar 2017. Hun har fått pusset opp stedet, og har planer for drift av bygget. Det var en fin artikkel om Else og Hesthagen i bladet «Lev landlig» nå i vår. Scannet kopi av aktuelle sider følger vedlagt til info.
 Ut fra artikkelen framgår at hun har følgende planer: «Å tilbakeføre Hesthagen slik at den kan brukes som et informasjonssenter for studenter, håndverkere og historieinteresserte.» Hun ønsker kontakt og samarbeid med lokale historielag.
 
Både Eli og Thorleif har vært og besøkt og pratet med Else. Eli har antydet mulighet for å kunne få hengt opp Nordhagenbilder i bygget. Da Thorleif var der, nevnte hun ikke dette, men hadde planer om å danne en stiftelse, der hun ønsker samarbeid med andre. Dette med tanke på lokalhistorisk senter, og spesielt da i forhold til husmannsvesenet.
 
Veldre historielag ser ikke at vi har økonomi som tilsier at vi kan bidra med noe i forhold til dannelse av en stiftelse. Thorleif har tatt kontakt med leder i Ringsaker historielag, og fortalt om sitt møte på Hesthagen, og om dem i tilfelle vil kunne være interessert i slikt samarbeid med Else. Det er mer nærliggende at Ringsaker historielag har interesser her, da det ligger i deres naturlige område. Men vi avviser ikke samarbeid på andre plan. Samtidig har vi Norhagenstua, som vi heller bør vie oppmerksomhet og innsats for å bevare. Men her er det foreløpig lite vi kan få gjort, uten eiers samtykke og vilje.
 
 27-2018 Møte i årbokutvalget 7. mai
 
Thorleif og Eli deltok på møte i årbokutvalget 7. mai. Til årets utgave av årbok er det så langt 41 skribenter, 31 artikler mottatt. Frist for stoff 1. juli, stoff fra turer litt seinere. Antar ca. 240 sider. Opplaget har vært det samme fra 2013, nemlig 2700. Trolig det samme også i år(?). Brøttum ønsker nå 350 eks (før 400), Veldre 500, og Ringsaker resten.  For å få inn mer penger for dekning av underskudd på sin siste bok Bergsfjerdingen, har Ringsaker historielag visstnok satt opp prisen til kr. 300,-.
 
 28-2018 Møte med Ulf Storbekk
 
Thorleif har hatt kontakt med Ulf vedrørende eventuelt deltakelse på spelet om Harabakkgutten, som skal foregå ved Furu-skola (i august?). Ulf har tidligere signalisert at han var interessert i bistand fra oss. Men det var nok basert på at en var med som frivillig, uten noe godtgjørelse. Det er slik sett lite interessant for oss. Ulf hadde visstnok ordnet seg med annen hjelp. Det er greit for oss.
 
 29-2018 Vårmøte 14. mai – historiske hager - evaluering
 
Vårmøte ble arrangert på Veldrom (tidligere salongen, nå «kaffestua»). Tema var «historiske hager» med hovedvekt på gamle stauder. 
 
Foredragsholder var Kristin Granum Skoglund, som bor på Brøttum. Hun er utdannet gartner, blomsterdekoratør og fagtekniker i park og hage, og driver sitt eget firma som hageplanlegger. Hun har jobbet mye på Montebello i Mesnali, og har hatt ansvaret for utforming av uteanlegget der. Hun har fortsatt en deltidsstilling på Montebello.
 
Thorleif ønsket de frammøtte velkommen, og holdt en grei innledning til temaet. Kristin holdt et fint foredrag og var flink til fortelle og engasjere de frammøtte. 
 
Foredraget varte i ca en time. Thorleif vartet opp med eplesider, og reklamerte for laget og oppfordret folk til å bli medlem i historielaget. 
 
Etterpå var det befaring i hagen til Svanhild og Odd Baardseth i Byflaten. Det var 18 deltakere. De fleste var medlemmer fra Brumunddal hagelag. 
 
Det var egentlig ikke tenkt at det skulle koste noe å delta, men i og med at husleie på Veldrom var såpass høy, ble det oppfordret til å gi 50kr for de som hadde penger med seg. Det kom inn kr. 410,-. Bra!
 
Det ble et fint vårmøte.
 
 30-2018 Orientering ang prosjektet «ny bygdebok»
 
Det har vært ei gruppe som har jobbet med den del som går på gårds- og slektshistorie. Gruppas arbeid startet i 2014, og Eivind Elstrand har fungert som gruppas leder. Eivind trekker seg som leder, og aktivitet i gruppa er slik sett opphørt. Men det jobbes konkret på flere hold med å samle stoff som grunnlag for mulig bok oa. Dette er arbeid som foregår som dugnadsarbeid på frivillig basis, og vil kreve mye arbeid.
 
Eivind har sendt e-post, vedlagt brev til styret i laget sammen med bl.a. forslag til revidering av bygdeboka. Dette ble videresendt til alle i styret pr e-post 18.05.2018, med kopi til de øvrige i gruppa. 
 
Gruppa har jobbet en god del med å finne egnet program for å bearbeide stoff etc., for lettest å transformere det videre til eventuell bok. Gruppa (les: Eivind) har også utarbeidet et spørreskjema til bruk for innhenting av data fra beboere i området. Skjemaer er i to ulike varianter, som også er prøvd ut i praksis, og som virker å fungere bra. Dette kan komme godt til nytte.
 
Det har vært en god del uenighet i gruppa om hvordan arbeidet med «ny bygdebok» skal skje. Og notater fra Eivind må i denne sammenheng være å betrakte som hans vinkling på saken, og reflekterer i mindre grad gruppas samlede synspunkt.
 
Eivind har sagt fra seg som leder og deltaker i ei slik gruppe videre, men stiller seg til rådighet for å gi råd om diverse ting, som Eivind brenner for.
 
E-post fra Eivind inneholder også nevnte spørreskjemaer, inkl. tilhørende brev til eiere av eiendommer i Veldre, og skriv til potensielle nye medlemmer.
 
Det var ikke så mye tid til å diskutere videre bygdebokarbeid på møtet. Dette må en kunne komme tilbake til på et senere tidspunkt.
 
 31-2018 Betjening av kontor 20.juni.
 
Gerd Karin tar på seg å betjene kontoret denne onsdagen også. Hun var der også 23. mai. Undertegnede hadde glemt å informere i RB, slik at det ble lite folk som kom. Beklager det. Det vil komme kunngjøring i RB før neste møtedag.
 
 
 
Neste styremøte: onsdag 20. juni kl. 19.00 (Buttekvern)
 
Ref.: Steinar – 28.05.2018