Referat fra styremøte i Veldre historielag den 12. september 2018 
 
Tilstede: 
 
Thorleif Kvisselien, Gerd Karin Nylund, Lars Raknerud, Eli Holen, og Steinar Krogstie
 
Forfall:   Svanhild Baardseth (ferie, gitt beskjed)
 
Sak nr.  Sak
 
 Thorleif åpnet møtet med å takke flere for god innsats. Han takket Gerd Karin, som har bistått Thorleif mye spesielt i en periode der han har vært syk. Han takket Eli for innsats med årbok, seterdag og tur. Han takket Lars for fremragende opplegg med turen. Og takk til Steinar ifm seterstevne, med bl.a. merking og klipping av gras.
 
37-2018 1. Godkjenning av referat fra møte 04.07.2018
 
Ingen anmerkninger
 
20-2018
 
2. Nye kontorlokaler – orientering
 
Steinar orienterte om ståa vedrørende nye kontorlokaler.
 
Max Eiendom v/ Kai Rønning ringte 21.08. Steinar sendte e-post til Kai 03.09 med bl.a. oppsummering av samtalen. Utklipp av e-posten, som ble lest opp på møtet:
 
«Viser til e-post under (e-post av 05.07 der vi går for leie av lokaler), og til samtale 21.08.   Når det gjelder det store rommet, forsto jeg at dere har fått tak i leietaker, som vil flytte inn her. Vi ønsker ikke å benytte oss av muligheten til å leie dette nå.   Du nevnte også at du trolig vil selge bygget til andre kanskje i løpet av året. Leieavtalen blir i så fall videreført til ny eier / utleier.   Forsto på deg at du ikke hadde fått gjort noe med lokalene vi skal leie, da vi pratet sammen. Vi bør helst kunne starte innflytting senest 1. oktober, og tiden tid går fort. Før det må lokaler være ryddet og rengjort.   Når det gjelder rydding, har vi sagt oss interessert i å bruke diverse møbler, som er i noenlunde stand, men det er viktig at ting som ikke har noe der å gjøre blir fjernet. Det gjelder også rydding og klargjøring av «datarom», slik at det er klart så vi kan starte å montere reoler og hyller, gjerne litt før 01.10. Det kan nok bli aktuelt å benytte noen hyller/reoler som du viste oss i kjelleren, og som vi kunne benytte vederlagsfritt.  
Lokaler må også være vasket og rengjort og slik stand at vi kan overta de. Du gir beskjed når dette er klart. Vi kan da komme på inspeksjon, og signere avtalen når vi anser lokalene som greie i forhold til rydding og renhet. Greit om dette skjer 1 – 2 uker før 01.10, da vi også må planlegge egne arbeider, både med hensyn til klargjøring lokaler og til selve flyttingen.   Avventer innkalling til befaring.»
 
Etter det har vi ikke hørt noe mer fra Kai. Etterskrift: Det er avtalt befaring etc med Max Eiendom v/ Kai Rønning tirsdag 25.09.
 
Viser ellers til sak under vedr. flyttedugnad etc.
 
32-2018 3. Seterdag på Skvaldra, evaluering og meningsutvekslinng 
 
Gerd Karin og Steinar oppsummerte fra seterdagen, som var lørdag 11. august kl. 11.00 på Skvaldra seter, med base på setervangen til Flisaker. Det var fint vær for de ca. 30 frammøtte. 
 
Thorleif startet med å ønske alle velkomne. Eivind Elstrand fortalte litt om historia til Skvaldra seter, supplert med mer info av Thor Bøhmer. Lars Storlien og Arne Ingvar Dobloug slo til med sang og musikk på setervangen. Deretter gikk deltakerne en rundtur rundt på vangen, med guiding og forklaring hvem som hadde de ulike seterbol. Alle setereiere på Skvaldra er fra Veldre. Eli hadde ordnet med rømmegrøt, som ble servert ute i det fri med tilbehør, og etterpå ble det kaffe og kringle. Avslutning ca. kl. 15.30.
 
Gerd Karin hadde pratet med Ringsaker Blad på forhånd, og de møtte opp med en journalist, som lagde et greit oppslag i avisa. Thorleif har skrevet litt om arrangementet, som vil komme i årboka. Og det ligger noen bildet etc på hjemmesida.
 
Vi er enige om at det ble et vellykket arrangement. Om dette nå blir en årlig happening, gjenstår å se. Dette er noe vi skal diskutere nærmere utover vinteren, og om hva slags opplegg en da vil ha, eventuelt også alternativt sted å arrangere det.
 
Ifølge Thorleif er Eivind Elstrand i gang med å skrive litt om Skvaldra seter, dens historie etc.
 
33-2018 4. Busstur til Oscarshall og Grinakervev - evaluering
 
Lars orienterte litt fra turen, supplert av Thorleif og Gerd Karin. De som var med på turen hadde gitt uttrykk for at de hadde hatt en fin tur og var godt fornøyde med turen. 
Og medlemmer fra styret som var med på turen var positive. Litt avhengig av hva regninga på bussen blir, kan det ifølge Lars se ut til at den skal kunne gå godt i pluss.
 
Thorleif har skrevet litt fra turen, som kommer med i årboka. Greit om det kommer noe også på hjemmesida vår, tekst + bilder. 
 
38-2018 5. Nye grendekontakter (36-2018), nye roder, nye medlemmer (22-2018), og eldre bøker
 
Flere av de som har vært grendemenn, og som heretter skal kalles grendekontakter, har blitt godt opp i åra og/eller har dårlig helse, og har signalisert at de ikke ønsker å være grendekontakt videre. 
 
Thorleif har laget forslag til nye roder og med flere nye grendekontakter. Han gikk gjennom dette muntlig. Ingen hadde sterke innsigelser til dette. Thorleif jobber videre med dette. Det må også gjøres avtale med nye grendekontakter. Dette bør være på plass til årboka skal distribueres.
 
Det blir stadig vervet nye medlemmer. Viser bl.a. til e-post fra Asgeir Sønsteby av 14.08, videresendt til andre i styret 16.08, der han har vervet 3 nye medlemmer. Bra jobba.
 
Vi ble enige om å gjøre en ekstra innsats ifm årbokutgivelse, for å få med flere, og ta en oppsummering av ståa.
 
Det var litt prat rundt det med alle bøker vi har. Mer om dette og priser i ak under.
 
39-2018 6. Årboka 2018
 
Eli orienterte fra siste møtet i årbokutvalget, supplert av Thorleif. Grønn farge på forside, med bilde av Erik Skjeset. Antall totalt redusert fra 2700 stk til 2600 stk. Veldre har bestilt 500 bøker. Bøker skal være klare ca. 01.11.
 
Thorleif, Knut og Eli har levert stoff, pluss oss som har resyme fra turer. Det er visstnok mye stoff, og mye som må vente til neste år.
 
Lars ordner medlemslista, og konferer med Nils hvordan det er gjort med utskrift av giroer. Ved utkjøring på printer kan Steinar bistå ved behov. Avtales nærmere.
 
40-2018 7. Søknad om tilskudd drift
 
Gerd Karin orienterte. Det er snakk om tilskudd fra 4 aktuelle:
 
 a) Pihl AS b) Ringsaker kommune c) Sparebankstiftelsen Hedmark d) Gjensidigestiftelsen
 
 
Iht e-post fra Pihl v/ Per Fineid til Gerd Karin 16.08: «Som nevnt i vår samtale; Pihl bidrar med inntil kr 2.000,- pr setervang til fellestiltak til beste for setermiljøet.  Vi bidrar med da med dette beløpet til utarbeidelse av hefte om seterdrift på Skvaldra seter. Beløpet overføres til deres konto.  Lykke til!» Som nevnt over bistår Eivind Elstrand med mulig hefte.
 
Søknad til kommunens kulturkontor ligger inne, og vil bli behandlet i høst. Vi avventer resultat.
 
Søknad til Sparebankstiftelsen Hedmark. Frist 01.10.2018. Gerd Karin har utarbeidet utkast til søknad. Ønsker innspill. Endelig søknad med bistand fra Thorleif.
 
Søknad til Gjensidigestiftelsen. Frist 15.09.2018. Gerd Karin utarbeider søknad, med bistand fra Thorleif.
 
41-2018 8. Flytting, oppsigelse av leieforhold, flyttesjau, dugnad
 
Thorleif la fram forslag til opplegg av dugnadsaksjon lørdag 29.09, Med oppgaver og fordeling av ansvar. Liste delt ut til alle på møtet.
 
Det var noe diskusjon på grunnlag av dette. Dato vil bl.a. avhenge av når lokalet kan tas i bruk. Vi har i utgangspunktet regnet med ca. 01.10.
 
En annen ting er om en ikke bør dele jobben i to. At en først tar en dugnad der en klargjør nye lokaler, (evt maling?), monterer reoler etc. Kanskje noen kvelder / evt hverdager? Det kan også da være greit å pakke ned en del på Buttekvern, slik at reoler kan frigjøres og monteres opp igjen i nye lokaler. Og så ta selve flyttesjauen når dette er klart.
 
Leieavtalen på Jølstad kan nå sies opp. Det er også her vi betaler mest. Lars sjekker avtalen. Vi ble enige om å avvente å si opp på Buttekvern. Her bør vi også konferere litt med Furnes Historielag først.
 
 
 
 
 
42-2018 9. Naturlostur 30. september. Orientering
 
Lars orienterte om hva han har planlagt så langt. Oppmøte på Bratten, orientering der, og så gå en runde om Haugom, Stokholm, Tangen, etc.
Følgende ligger inne på hjemmesida:   
«Markvandring i østre Brumund                                                                    Søndag 30. september kl. 11.00 – ca kl. 15.00.                                      Oppmøte ved Bratten hos Raknerud, Østbrumundvegen 652              Ansvarlig: Lars Raknerud M: 907 27 868»
Etterskrift: Vi må vel få inn turen i Ringsaker Blad under «Ringsaker Rundt», dvs. i lørdagsavisa 29.09. Jeg kan sende inn dette til avisa. 
 
43-2018 10. Bøker og priser
 
Steinar har tatt på seg å revidere prisliste på bøker, da en ser at det er behov for rettinger og ajourføring, og slik at priser bl.a. samsvarer med priser på hjemmesida. Har mottatt regneark fra Nils, som grunnlag. Steinar har også sjekket utsalgspriser som Ringsaker og Brøttum på bøker som også de selger. Rask gjennomgang av lista på møtet. Steinar reviderer lista på grunnlag av det vi ble enige om på møtet. Revidert liste vil bli ettersendt.
 
44-2018 11. Oktobermøte
 
Neste styremøte blir tirsdag 23. okober kl. 19.00. Trolig da i nye lokaler i Ringsakervegen 17.
 
 
 
 
Ref.: Steinar – 19.09.2018