Referat fra styremøte i Veldre historielag den 23. oktober 2018 
 
Tilstede: 
 
Thorleif Kvisselien, Gerd Karin Nylund, Lars Raknerud, Svanhild Baardseth og Steinar Krogstie
 
Forfall:   Eli Holen
 
Sak nr.  Sak
 
45-2018 1. Godkjenning av referat fra møte 12.09.2018
 
Ingen anmerkninger til referatet, men oppfølging av noen saker, se under.
 
46-2018 (20-2018) (41-2018)
2. Nye kontorlokaler – omvisning og status
 
Steinar orienterte om status vedr nye lokaler, og det ble en rask omvisning.
 
Følgende har skjedd siden siste styremøte:
 
Lokaler ble befart tirsdag 25. september, og kontrakt ble signert med Max Eiendom. Det ble gjort en retting i foreslått avtale, ved at 1. regulering blir 01.01.2020 og ikke 2019. Leieavtale gjelder fra 01.10.2018. Kopi av signert avtale sendt til alle i styret pr e-post 26.09.
 
Noen av oss startet med litt pakking på Buttekvern og kjøring til Nora fredag 28. og lørdag 29.09.
 
Hovedflytting ble gjennomført helga 5. – 7. oktober. Det var god deltakelse på dugnaden, totalt 14 stk fra laget var med en eller flere dager. Vi benyttet innleid lift, og alt fra både Buttekvern og Jølstad skole ble flyttet. Det var mye bøker, dokumenter, hyller, skap, kunstverk oa, som ble flyttet. Info lagt ut på hjemmesida.
 
Det var da pappesker og diverse over alt i nye lokaler. Deretter har vi hatt flere dugnader på kveldstid med montering av skap, hyller (både trehyller fra Buttekvern og flere stålreoler fra kjeller på Nora), og opprydding. Det meste er nå plassert i hyller etc., evt stablet sammen ellers. Men fortsatt gjenstår mye arbeid før en får full orden og ting der vi vil ha det.
 
Men vi har det såpass ryddig at vi fant det greit å avholde møte i lokalene. Dvs. dette er første styremøte i Ringsakevegen 17. 
 
 Vi ser at det er noen mangler ved lokalene og tilstøtende fellesareal, som vi bør ta opp med utleier. Det er bl.a. mange taklamper/armaturer som ikke fungerer / lyser, og/eller har mangler, både i leide lokaler, i gang, bk og øverst i trappa. Dette bør være i orden når vi starter leieforholdet. Dør til lager er ofte vanskelig å få åpnet. Dessuten har vi krevd at det blir montert håndløper i trappa. Steinar sender e-post til Max Eiendom på dette.
 
Thorleif har ansvar for oppsigelse av lokaler på Jølstad og Buttekvern.
 
47-2018 3. Årboka 2018. Status og planlegging av distribusjon Underpunkter: • Forslag nye grendekontaker og roder • Dato for grendekontaktmøte (primo november?) • Henting av årbøker • Distribusjon
 
Thorleif orienterte. Thorleif la fram forslag til nye roder og nye grendekontakter. Det er noen grendekontakter som har hatt ønske om å trekke seg, grunnet høy alder og/eller helsetilstand. Adresselister må justeres, slik at det blir referanse til riktig rode, og slik at «fakturaer» kan sorteres rodevis. Thorleif fører på nye rodenr på foreliggende medlemsliste, som kasserer kan benytte som grunnlag for ajourføring. Lister revideres også mhp nye medlemmer og medlemmer i avgang.
 
Thorleif ønsker også at det utarbeides instruks for oppgaver grendekontakter skal ha. Utover utdeling av årbøker, ønsker Thorleif at grendekontakter blant annet skal ha løpende kontakt med medlemmer og potensielle medlemmer i aktuelt område.
 
Møte med grendekontakter blir onsdag 7. november kl. 19.00. Sted: Jemtlandsvegen 8 i Brumunddal (kontorlokalet til Multi-Bygg).
 
Det er mulig møtet kan utvides til en «bygdekveld», slik vi har sett Brøttum Historielag har arrangert, der det gis orientering om innhold i den nye årboka. Dvs. at øvrige medlemmer også kan delta. Svanhild tok på seg å bake kringle, og koke kaffe og ta med. Steinar ordner med lokalet, og med kopper etc.
 
Thorleif henter årbøker og tar de med til møtet. Lars skriver ut «fakturaer». Forslag til betalingsfrist: 1. desember.
 
Det plukkes også fram bøker til bruk som «vervepremier».
 
 
48-2018 4. Innkommen post og diverse
 
Innkomne e-poster vedr slekt oa. Det kommer stadig e-poster fra folk som ønsker bistand med å finne ut av slektsforhold etc. Det er et par henvendelser siste periode. Steinar ar ansvar med å sjekke opp og besvare disse.
 
Laget har også pr e-post av 10.10 fra VilMer v/ Nina Solkakken. Det er spørsmål om noen fra laget kan komme til Brumunddal Bo, 2. etg., kan komme dit på besøk og vise bilder og/eller fortelle noe historie oa fra lokalmiljøet. Sak ble diskutert. Vi ser ikke at vi har ressurser til å utføre dette innen rimelig tid. Steinar svarer på henvendelsen.
 
Laget har mottatt innbydelse fra Stange Historielag v/ Solveig Nordal til fellesmøte med historielagene på Hedmarken 24.10 i Kvennstugua i Vallset. Thorleif har til hensikt å delta. Etterskrift: Ifølge tlf fra Thorleif fikk han ikke til å delta. 
 
Oppsummering fra historisk vandring i Østre Brumund søndag 30.09. Lars var guide og hadde ansvar for turen. Det ble en fin tur. Steinar har skrevet en kort oppsummering fra turen + vedlagt bilder til Nils, som har lagt det ut på hjemmesida.
 
Det har også kommet invitasjon fra «Sprossa» i Hesthagen. Dette ligger mer i Ringsaker sitt område. Thorleif melder. Vi ser det som mer nærliggende å følge opp mulig ivaretakelse av Nordhagenstua. 
 
Vedr. Nordhagenstua. Thorleif har vært i kontakt med Anne G. Kittilsrud i Planavd i kommunen. Hun har oppgitt Elling Bollestad som rette vedkommende å kontakte. Men en kommer ikke mye lenger før en har eier med på det som skjer. Thorleif har også pratet med Terje Allergodt, som er nabo.
 
Bøker og priser (43-2018). Steinar har revidert prisliste, sendt til de øvrige i styret + Nils pr e-post 23.09. Når en ser hvor mye bøker vi har på lager, kan det være aktuelt å gå en god del ned på priser på noen bøker. En tar en ny revisjon når vi får oversikt over antallet bøker vi har av de ulike typer.
 
Salg av bøker etc. Det nærmer seg jul og tid for salg på utvalgte steder. Thorleif sjekkermuligheter for å sitte på OBS Rudshøgda før jul.
 
Kopimaskin på Buttekvern var eid 50/50 av Furnes og Veldre. Vi har latt den stå igjen der. Vil tilby Furnes å overta den helt. Forslag pris kr. 1.000,-. Thorleif avklarer med Furnes. Vi må samtidig skaffe oss egen maskin i nye lokaler. Steinar sjekker priser etc.
 
 
49-2018 5. Novembermøte
 
Neste styremøte blir onsdag 21. november kl. 19.00. i nye lokaler i Ringsakervegen 17.
 
 Ref.: Steinar – 27.10.2018