Referat fra styremøte i Veldre historielag den 21. november 2018 
 
Tilstede: 

Thorleif Kvisselien, Gerd Karin Nylund, Lars Raknerud, Svanhild Baardseth og Steinar Krogstie

Forfall:   Eli Holen

Sak nr.  Sak

50-2018 Godkjenning av referat fra møte 23.10.2018

Ingen anmerkninger til referatet.

51-2018 (46-2018)

Oppfølging av saker fra møte 23.10:

Nye kontorlokaler i Ringsakervegen 17 (sak 46-2018)

Som vi tok opp på siste styremøte har vi registrert noen mangler ved lokaler, som vi ble enige om å ta opp med Max Eiendom. Videre var det viktig å få sagt opp leieavtaler i tidligere lokaler.

Steinar sendte e-post til Max Eiendom v/ Kai Rønning 13.11, der vi tok opp en god del mangler ved lamper / lys i lokaler, og antydning til vannlekkasje trolig fra tak. Kai tok tak i det med lamper / lys umiddelbart, og dette er rettet opp. Vi kjenner ikke til hva som er gjort så langt vedrørende vannlekkasje. Vi forventer at utleier også følger opp dette.

Vi har også tatt opp at det bør være håndløpere i ytterkant på trappa. Steinar foreslo at vi får utleier til å kjøpe inn materialer, og at vi utfører montasjen selv. Vi tar det opp med Kai.

Når det gjelder oppsigelser, har Thorleif sagt opp avtaler både på Jølstad skole og på Buttekvern. På Jølstad har også Thorleif vært med utleier på stedet og fått godkjent vask etc av lokalet. Når det gjelder Buttekvern er det visstnok 6 mnd oppsigelse. Slik sett haster det ikke med å levere nøkler.

Årboka 2018 – status og distribusjon (sak 47-2018)

Det ble bl.a. avtalt møte med grendekontakter 07.11. Se egen sak under.

Innkommen post og diverse (sak 48-2018)

E-post fra Odd Ivar Flensborg av 26.09.2018 til Thorleif. Lurer på noe ifm sin kones mor og familie. Steinar besvarte denne pr -post 25.10. Mottatt takk pr e-post samme dag, og mer info mottatt 13.11.

 E-post fra Sjur Granmo av 03.10.2018 med spørsmål vedr husmannsplasser i øvre Veldre, bl.a. en kalt Engen. Steinar besvarte dette pr e-pos 24.10.2018, og har mottatt svar fra Sjur.

Henvendelse fra VilMer av 10.10. Steinar besvarte denne 24.10.2018. Vi har ikke mulighet til å bistå.

E-post fra Sigmund Rønningen av 24.10 ifm jobbing med bygdebok for StorElvdal. De leter etter en Ole Solberg som var fra Veldre og som bodde mange år i Atndalen. Steinar besvarte denne pr e-post 25.10.

Thorleif mottok e-post fra Laila Christin Mikkelsen 13.08.2018 med spørsmål om en som var brugsfullmektig på Simenstad, Bent Jan Eriksen. Besvart av Thorleif 13.08. Steinar har ikke funnet noe særlig mer på dette.

Nordhagenstua. Ikke noe nytt.

Bøker og priser. Se egen sak under.  Det samme vedrørende salg av bøker før jul. Se egen sak under.

Kopimaskin. Tatt opp med Furnes. De ønsker kun å betale kr. 500,- for å beholde kopimaskina. Det tyder på at de ikke har stort ønske om å beholde kopimaskina. Vi diskuterte dette, og ble enige om at vi da går for å kjøpe den for samme pris. Thorleif kontakter Furnes. Det er mulig vi kan klare oss med den kopimaskina inntil videre.

Verving av nye medlemmer: Ifølge Lars får han inn mye meldinger om nye medlemmer. Det er bra. 

Info vedr tidligere sak 40-2018 søknad om tilskudd. Vi har fått avslag på søknaden vi sendte til Sparebankstiftelsen.

 Nye saker på møte 21.11.2018:

52-2018

Grendekontaktmøte 07.11

Det ble avholdt hyggekveld med grendekontakter i møterom hos Multi-Bygg i Jemtlandsvegen 8, onsdag 7. november kl. 19. Innkalling sendt ut 31.10.  Thorleif og Steinar hadde på forhånd hentet bøker på Garveriet. Lars hadde vært der før på dagen og fått levert årbøker som skal sendes pr post.

De fleste av grendekontaktene møtte opp. Thorleif orienterte om bl.a. nye roder og organisering for utdeling av årbøker. Det ønskes at grendekontakter har litt kontakt med beboere i sitt distrikt, og prøver å verve medlemmer.

Det ble servert pizza og brus, og videre Svanhilds hjemmebakte kringle og kaffe. Årbøker ble delt ut, inkl. giroer, samt pose med diverse eldre årbøker. Nye medlemmer får 3 stk årbøker av ulik årgang, i tillegg til siste utgave av årboka.

Det virket som mange satt pris på denne vrien på arrangementet, og de var positive til å gjøre en jobb. Thorleif tok på seg å få delt ut bøker og informere de to som ikke kunne delta. Dette er utført. Og det er mye som tyder på at de fleste har fått delt ut det meste av bøker.

53-2018 Ny prisliste på bøker oa.

Ved flytting har vi sett at det er svært mye bøker av diverse utgaver på lager. Vi er enig om at vi bør legge opp til å få solgt mer bøker, gjerne med å sette ned priser. Vi har ikke full oversikt over antall bøker av de ulike typer ennå. Men noen bøker er det mange av.  Vi gikk gjennom prislista på bøker, og justerte priser. Steinar reviderer lista i tråd med det vi avtalte. Legges også ut på hjemmesida og på facebook. Etterskrift: Revidert liste med nye priser sendt de øvrige i styret 22.11, til bruk bl.a. ved salg av bøker før jul.

54-2018 Julesalg – salg av bøker

Thorleif har hatt kontakt og avtalt at vi kan foreta salg av bøker etc på følgende steder og tider før jul:

Salg på OBS Rudshøgda: lørdag 1. og 8. desember

Salg på Spar Sveum, Parkgården og Kiwi Næroset: fredager og lørdager: fr 30.11, lø 01.12, fr 07.12, lø 08.12, fr 14.12 og lø 15.12. Vi vil prøve å bemanne salgsteder i tidsrom ca. kl. 12.00 – ca. 17.00.

Thorleif organiserer bemanning, og tar nødvendig kontakt. Det bør være 2 stk personer på alle salgsteder. 

Styret avholder dugnad på kontoret onsdag 28.11 kl. 19.00, der vi klargjør det en trenger av utstyr og bøker oa. Noe utstyr finnes på Nora. Ifølge Nils er det bord i midtre garasje på Veldrom. Aktuelt også med posesalg, diverse bøker til sum kr. 100,- ?   55-2018 Det tradisjonelle julemøtet.

Det er forslag om å gjøre litt mer ut av det tradisjonelle julemøtet. Konkret forslag fra Thorleif: foredrag av Helge Hagen (Thorleif kontakte Helge). Aktuelt sted: «kantine» på Nora. Vi satser på å tilby litt mat og drikke. Gerd Karin sjekker mulighet og pris.

Forslag til tidspunkt: mandag 10. desember kl. 19.00 Etterskrift: Gerd Karin har bekreftet at dette er mulig. Steinar lager innbydelse og sender ut. 
 Aktuelle deltakere: Styret (6 stk), æresmedlemmer (1 stk, Knut N.), skribenter i årboka (ingen nye utover nevnte), Tor Bøhmer og Ole K. Sveen, pluss dugnadsfolka (ca. 10?) (totalt ca. 15-20 personer).

56-2018

Neste styremøte blir etter nyttår. Avtales nærmere på julemøtet.
Ref.: Steinar – 23.11.2018