Referat fra styremøte i Veldre historielag den 16. januar 2019
 
Tilstede: 
 
Thorleif Kvisselien, Gerd Karin Nylund, Lars Raknerud, Eli Holen, Svanhild Baardseth og Steinar Krogstie
 
Forfall:   0
 
Sak nr.  Sak
 
2019-01 Godkjenning av referat fra møte 21.11.2018
 
Ingen anmerkninger til referatet.
 
2019-02
 
 
Oppfølging av saker fra møte 21.11:
 
Nye kontorlokaler i Ringsakervegen 17 (sak 46-2018)
 
Tak skal være utbedret, og det er montert håndløpere i trappa. Det ble bra.
 
Vi ønsker å få flere nøkler til bygget. Vi har kun 3 nøkler så langt. Steinar har hatt kontakt med Certego på Hamar om dette. Det er systemnøkler på bygget, og det er kun «systemansvarlig» som kan rekvirere nøkler. Og de står som ansvarlige er noen tidligere eiere, ikke Rønning. I samråd med Certego og Kai Rønning ble vi enige om å avvente videre bestilling til ny eier er på plass. Dvs. at ny eier må finne ut av dette slik at vi kan få bestilt flere nøkler.
 
Thorleif har vært i kontakt med ny eier, som er Lunna v Morten Lunna. Ny eier tar trolig formelt over ca. 01.02. Det vil da bli møte med leietakere. Thorleif ytret bl.a. ønske om grusing foran inngang, og ønske om å diskutere eventuelt leie av nabolokale oa.
 
Ifølge Lars var husleie for januar indeksregulert. Vi er litt usikre på om det er i samsvar med avtalen. Dette sjekkes.
 
Kopimaskina vi hadde på Buttekvern i lag med Furnes H er solgt til Furnes H for kr. 1.000,-.
 
 Nye saker på møte 16.01.2019:
 
2019-03
 
Mottatte skriv og e-poster siste periode 
 
Laget har mottatt e-post av 23.11.2018 fra Kristine Hogstad: Hennes mor, Gunhild Raahede Hogstad har gått bort, og hun ber om at hun slettes som medlem. Lars ordner.  Etterskrift: Steinar sendte svar tilbake 19.01 om at hun vil bli slettet fra våre lister.
 
 Laget har mottatt e-post av 02.12.2018 fra Sjur Ole Wergeland. Utklipp: «Takk for nok en flott og spennende bok. .. Vi ønsker å flytte over abonnementet fra Sjur til: Eli Randem Wergeland, Ligotveien 1, 1821 SPYDEBERG»    Lars sørger for dette. Etterskrift: Steinar sendte svar tilbake 19.01.
 
Laget skal ha mottatt innbydelse til møte på Utvandrermuseet, som skal være i morgen 17.01. Det ble bl.a. nevnt en konferanse, som skal være i 2020. Gerd Karin deltar på møtet i morgen. Etterskrift: Gerd Karin vs referat fra møtet til Thorleif og Steinar 18.01.
 
Laget har mottatt e-post av 12.12.2018 fra Helene Hveem Molubakk, som sender melding på vegne av sin mor, Marie Hveem, at hun ikke ønsker å motta flere årbøker. Lars ordner. Etterskrift: Steinar sendte svar tilbake 19.01.
 
Laget skal ha mottatt henvendelse fra bl.a. Tor Even Tomter (Brøttum H). Tema «flukt til Sverige» og Heimevernet. ?
 
Thorleif og Gerd Karin deltok i går på møte i forbindelse med nytt Innlandet fylke, kulturavdeling.
 
2019-04
 
Julebordet - erfaringer
 
Det ble arrangert en førjulskveld på «kantina» på Nora 10.12.2018. Innbydelse sendt ut 30.11. Ca 20 stk(?) deltok. Det ble bl.a. servert julemat, ribbe etc med dessert og kaffe. Thor Bøhmer orienterte om arbeider som pågår vedr ny bygdebok (bostedshistorie). Det ble et vellykket arrangement. Viser ellers til tidligere sak 55-2018. 
 
2019-05 Julesalg – salg av bøker - erfaringer
 
Viser til tidligere sak 54-2018. Det ble solgt bøker oa på stands på 4 steder, to helger i desember. Det var salg på Spar Sveum, Parkgården, Kiwi Næroset og OBS Rudshøgda (kun 1 helg). Det ble rekordbra omsetning. Spesielt stor omsetning på Kiwi i Næroset, med bl.a. Thor Gotaas-bøker.
 
Ca omsetning ifølge Lars: Bøker ca. kr. 34.000,-, gradestokker drøye kr. 7.000,-.
 
De som var med på salget var ikke innbudt til «julebordet» 10.12. Salg foregikk da delvis også etter at vi hadde juletreffet. Det vurderes evt seinere påskjønnelse. En stor takk til alle som har gjort en god jobb ifm salget.
 
Boksalg 2019: 
 
Julesalg. Bør ha bedre profilering, bl.a. stor plakat der det framgår hvem vi er, hva vi selger etc. Vi må være tidlig ute for å få salgsplass, spesielt på OBS Rudshøgda. Det kan se ut til at det er mulig med salg også på Mølla. En kan da ikke selge varer / bøker som bokhandelen har, f.eks. nye bøker av Gotaas.
 
 
 Vi bør ha noe nytt å selge, i tillegg til de bøker vi har. Mulig bok vedr kulturlivet i Veldre mhp sang, musikk, revy etc? Thorleif har pratet med Knut Nordsveen om mulig redaktørjobb. Det er en god del grunnlagsstoff som ei gruppe har jobbet fram. Vi er så å si tomme for Gotaasbøker. Skaffe flere? Vil avhenge av pris.
 
Salg ellers. Salg i juni i Dala når Biblioteket har stand. Evt også ellers? Se også årsplan under. Salg av Skvaldra-hefter. Thorleif har vært i kontakt med Skvaldra Velforening med info om heftet. Dialekttempen: mulig å selge mer. Gerd Karin holder på med salg på Sjusjøen, kiwi oa.
 
2019-06 Medlemmer kommer og går
 
Det er blitt vervet mange nye medlemmer det siste året. Det har også vært noen som har gått bort av naturlige årsaker, og noen få utmeldelser. Til tross for dette kan det se ut til at antallet som er registrert ikke har økt så mye. Ca antall medlemmer pr i dag, ifølge Lars: 382 stk. Ifølge liste pr 11.03.2018: 378 stk. Dette sjekkes nærmere. Etterskrift: Diverse lag som Veldre Musikkforening, skoler, bohandlere oa. har vært ført opp på lista pr 2018. Med nå?
 
2019-07 Grendekontakter. Funksjonalitet/ utskifting. Oppfølging. Hvem har greid nye    medlemmer i 2018?
 
Det var noe diskusjon om aktuelt tema. Det er uheldig at mye bøker ikke ble distribuert ut før lik innunder jul. Gerd Karin gjorde en god jobb med å bistå. Det bør vurderes noe utskifting av grendekontakter og tilhørende roder for neste år. Flere kontakter har også kommet opp i en alder der de burde kunne slippe å delta med dette. Samtidig er det vanskelig å frata kontakter denne oppgaven uten videre.
 
Det var en gjennomgang av hva vi har greid av verving. Flere har vært svært flinke. Det er vervet ganske mange nye medlemmer.
 
2019-08 Kontoret. Sette en sluttdato for "ferdigstillelse".
 
Det har blitt gjort mye arbeid med å rydde og ordne det nye kontoret på Nora. Utenom styret har bl.a. Øyvinn Østvold gjort en stor jobb. Det begynner å bli bra, men det gjenstår noe arbeid før vi kan si oss helt fornøyde.  Vi ble enige om at vi bør bli ferdig med rest i løpet av februar.
 
2019-09 Kopimaskin
 
Laget trenger en kopimaskin til bruk på kontoret. Vurdert behov, krav til utstyr:  A4-format, farge, laserskriver inkl mater. Alle nyere kopimaskiner har scannerfunksjon, og kommuniserer også PC etc for utskrift / scanning.
 
Steinar har sjekket litt vedr kjøp av ny maskin via nettet. Og Thorleif har vært hos Konica Minolta i Nydal, og mottatt tilbud på både nye og brukte kopimaskiner. Det var også et tilbud fra NorEngros Johs Olsen på Midtstranda.
 
 
 Aktuelt prisleie kr. 4-5.000,- ++ Det vil nok være slik at de billigste maskiner vil ha kortest levetid. Selv om laget har begrenset bruk, bør vi trolig ikke kjøpe maskin som vil ha kort levetid. Mest interessant er tilbud på ei lite bruk kopimaskin på Nydal, pris ca. kr. 8.000,-, fritt levert på kontoret. Det er da også aktuelt med serviceavtale.
 
Vi ble enige om å gå for kjøp av denne maskina inkl serviceavtale.
 
2019-10 Status økonomi
 
Lars la fram foreløpige tall, som viser et overskudd på ca. 35.000 mot ca. 10.000 kr i fjor. En stor kostnad gjelder kjøp av dialekttempen på ca 25.000 kr, som da også ligger inne i 2018. Samtidig var det lite på innkjøp av bøker utenom årbøkene.
 
2019-11 Budsjett 2019, ca og prioriteringer
 
Her kommer da kopimaskin inn som kostnad, sammen med innkjøp årbøker og husleie oa.  Inntektssida: Her vil medlemskontingent og salg av bøker etc være hovedkilder. Årskontingent bør vurderes justert, jamfør Ringsaker H. Salg av bøker, se over. Budsjett tas opp igjen på neste møte.
 
2019-12 Målsettinger / årsplan for 2019
 
Forslag fra Thorleif:
 
1. Flere medlemmer (> 400) 2. Åpent kontor. Hver uke, hver 14. dag, se også neste sak 3. Årbøker. Thorleif ønsker flere skribenter fra Veldre H. 4. Øke inntektssida, salg av bøker. (>40.000 mulig?) 5. Naturlosturer. Bør tilstrebe å arrangere 2 turer, som tidligere. Bør avklare sted og tidspunkt ganske snart dersom det skal med i lista som Moelvmarkas venner har hatt ansvar for. 6. Profilering av laget. 7. Tilbud til skoleverket. 8. Mm.  a. Nytt seterstevne? Skvaldra, Øyongen, Nøkkelåsen? b. Leie nabolokalet? c. Delta flere steder med stand og salg, f.eks. Pultostfestivalen på Bjønnåsen, stevne på Ljøsheim og Sjusjøen ? Se også under salg
 
2019-13 Åpning av nytt kontor. Forslag, innbydelse. Åpningsdager
 
Thorleif har forslag om å lage et lite åpningsarrangement, når vi har kommet i orden. Og tenker da å be inn ledere i andre historielag i kommunen, kulturetaten, presse oa.
 
Åpning for egne medlemmer. Første runde som innledning til årsmøtet. Omvisning forut for årsmøte. Videre jevnlige åpningsdager. Bør ha både på dag- og kveldstid. Hver uke, hver 14. dag? Temadager?
2019-14 Årsmøte. Valg og valgkomite. Forslag til vedtektsendring
 
Årsmøte blir onsdag 27. februar, trolig i «kantina» på Nora, start med omvisning i nye lokaler, se over.
 
Thorleif har forslag til vedtektsendringer. Han leverte forslag, som han gikk gjennom. 
 
Endring gjelder bl.a. forslag om å øke antall i styre fra 5 til 6 medlemmer. Og faste ansvarsområder for alle medlemmer i styret. Møteplikt også for varamedlemmer, slik at det ved forfall i styret er alle kjent med lagets arbeid. Dette har også til dels vært praktisert, men framgår ikke av gjeldende vedtekter. 
 
Valgkomite: Leder går av etter utført jobb. Det skal være 2 varamedlemmer. 2. varamedlem velges hvert år. Automatisk opprykk.
 
Innkalling til årsmøte i lokalaviser og på hjemmesida minst 14 dager før årsmøte. Innkomne forslag må være skriftlige og må komme til styret minst 1 uke før årsmøte.
 
Årets valg og valgkomite. Finn Kolden, som er leder i valgkomiteen, har blitt syk og har meldt om fritak fra vervet. Han informerte om dette til Thorleif på nyåret. Det er tatt til følge, og Johannes Brøndsløkken rykker da opp som leder, samt at Eli Antonsen rykker opp fra varaplass. Thorleif har informert de aktuelle.
 
Æresmedemskap. Forslag på nytt æresmedlem: Odd Hemma. Sak tas opp igjen på neste styremøte. Etterskrift: Vedtekter vedr æresmedlemskap vedtatt på styremøte 19.09.2007 (e-post fra Thorleif 18.01.2019). Mulig tildeling av æresmedlemskap skjer på årsmøte.
 
2019-15 Godtgjøring av styremedlemmer. Forslag til årsmøte
 
Det har ikke vært praktisert noe godtgjørelse til leder eller andre i styre de siste årene. Det som kan være aktuelt er noe kompensasjon for utgifter som reise, tlf oa. Diskuteres nærmere.
 
2019-16
 
Neste styremøte blir onsdag 13. februar kl. 19.00 på kontoret.
 
Det settes opp lapp på døra om dette, slik at musikere i naborom er orientert.
  
 
Ref.: Steinar – 20.01.2019