Regnskap for 2008

Kontonavn

Resultat 2008 Resultat 2007 Avvik
Salgsinntekter bøker mm 138 769,50

173 819,00

-35 049,50
Dialekttempen 12 955,00 41 855,00 -28 900,00
Salg fra stand 0 0 0
Grasrotandel Norsk Tipping 0 0 0
Bussturer 1 494,50 0 1 494,50
Andre tilskudd 25 863,00 0 25 863,00
Diverse inntekter 10 376,00 0 10 376,00
Annen renteinntekt 2 750,00 5 289,00 -2 539,00
Sum inntekter 192 208,00 220 963,00 -28 755,00
Naturlosutgifter 0 1 200,00 -1 200,00
Innkjøp av bøker 400 20 955,00 -20 555,00
Rekvisita/kontorutstyr 2 581,90 3 518,00 -936,10
Innkjøp av Dialekttemp 63 437,75 50 161,00 13 276,75
Leie lokaler 9 637,50 22 304,00 12 666,50
Inventar 0 0 0
Reparasjon og vedlikehold utstyr 1 657,50 0 1 657,50
Kontorrekvisita 2 209,50 0 2 209,50
Data/EDB Kostnad 0 0 0
Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende 7 947,50 0 7 947,50
Møte, kurs, Bevertning 5 199,25 3 581,00 1 618,25
Blomster og gaver 0 4 620,00 -4 620,00
Porto 3 500,00 1 557,00 1 943,00
Reiseutgifter 0 0 0
Medlemskontingent andre organisasjoner 900,00 0 900,00
Forsikringspremie 2 692,00 2 933,00 -241,00
Sum Utgifter 100162,9 110 829,00 -10 666,10