Årsmelding for Veldre Historielag 2018
 
Vi har lagt bak oss et nytt år siden årsmøte i laget i 2018. Her følger en oppsummering av hva som har skjedd det siste året.
Årsmøtet 2018 ble avholdt 28.02.2018 på Buttekvern. 19 medlemmer deltok på årsmøtet. 
Innlegg av Linda Stewert. Før selve årsmøtet holdt Linda Stewert et foredrag om utvandring til Amerika. Hun er etnolog fra UiO, jobber nå ved Hedmark fylkeskommune med museale saker, og har tidligere også jobbet ved Utvandrermuseet.
Innlegget som Linda Stewart holdt, tok utgangspunkt i en bok som hun selv har utgitt i 2017, med tittel «Hun valgte Amerika». I boka skildres livet til en typisk emigrant fra Norge, Randi Petersdtr f 1860 Holsæteren i Gausdal. Hun var fra en husmannsfamilie, ble gift med Mathias Andersen Krankerud, og de utvandret til Amerika i 1889. De slo seg ned i Curtis i Wisconsin. Randi skrev mye brev både fra reisa over til Amerika, og om livet der borte, og hun var flink til å konkretisere hva hun så og opplevde. Og det er disse brevene som danner grunnlaget for boka. Det var et fint og interessant innlegg. 
Deretter ble selve årsmøtet avholdt.
Tillitsvalgte:
Veldre historielags styre for 2018 har vært:
Thorleif Kvisselien    leder (ny 2018, fratrådte 13.02.2019)

Styremedlemmer: Gerd Karin Nylund    nestleder (ny 2018) Lars Raknerud    kasserer Eli Holen     styremedlem (*) Steinar Krogstie     sekretær

Varamedlem: Svanhild Baardseth   (ny 2018)

Anmerkning:

Både Magnus Solstad (styremedlem, ikke på valg 2018) og Hans Anders Haave (varamedlem, gjenvalgt i 2018), trakk seg like etter årsmøtet. (*) Eli Holen, som ble valgt som varamedlem på årsmøte, rykket opp som styremedlem. Svanhild har som følge av dette vært eneste varamedlem i 2018.

Revisorer har vært Andreas Sølvsberg og Arne Ingvar Dobloug.

Valgkomitè har bestått av: Finn Kolden (leder), Johannes Brøndsløkken og Randi Berit Landgraff. Varamedlem: Eli Antonsen. På grunn av at leder av valgkomitèen har slitt med sykdom i det siste, har Johannes fungert som leder, og har hatt med seg Randi Berit og Eli.

Øvrige tillitsvalgte / funksjoner:

Nils Rønning fungerer som redaktør og administrator av lagets hjemmeside. Nils er også medlem av Veldre Pilgrimsforening. Thorleif J. Kvisselien og Eli Holen har deltatt som medlemmer i Årbokutvalget.

Møter og arrangement det siste året

Styret har avholdt 10 styremøter, og behandlet ca 60 saker i perioden fra forrige årsmøte. På første styremøte etter årsmøte i fjor ble tidligere leder Odd Hemma og kasserer Nils Rønning innbudt. De ble takket for et langt og fortjenestefullt arbeid og fikk overrakt blomster. Odd har hatt verv i laget i ca. 40 år, og Odd fikk tildelt en innrammet akvarell, utført av kunstneren Arne Løvstad, med et motiv fra Næra, og en innrammet takksigelse for alt arbeid han har lagt ned i laget.

Det var dessverre ingen deltakere fra Veldre Historielag på det årlige regionmøtet, som ble arrangert av Stange Historielag.

Vi har tidligere deltatt på samarbeidsmøtet med Moelvmarkas Venner, men vi har ikke blitt invitert her i år. Primus motor i Moelvmarkas Venner, Kjell Sandbekk gikk bort siste året, og vi er litt usikre på videre drift her. Det ble også noe kluss i forhold til terminlista og våre naturlosturer, da vi endret dato for våre turer etter at terminlista forelå. Litt avhengig av hva som skjer videre med Moelvmarkas Venner, vil vi også måtte vurdere vårt videre samarbeid med dem.

Nytt for året var møtet som ble avholdt på Veldrom 13. mai. Tema for møtet var «historiske hager», med hovedtema om gamle stauder. Foredragsholder var Kristin Granum Skoglund, som bor på Brøttum. Hun er utdannet gartner, blomsterdekoratør og fagtekniker i park og hage, og driver sitt eget firma som hageplanlegger. Etterpå var det befaring i hagen til Svanhild og Odd Baardseth i Byflaten. Det var 18 deltakere, derav var de fleste fra Brumunddal Hagelag. 

Det ble arrangert Pilgrimsmesse ved Togstadfurua 29. juni. Pilgrimsforeningen tok seg av arrangementet, i samarbeid med grunneier. Det var fint vær og god oppslutning.

Det ble arrangert såkalt seterdag, på Skvaldra seter lørdag 11. august. Dette er et forsøk på å ta opp igjen en gammel tradisjon fra 1950-tallet. Samlingsplass var på setervangen til Flisaker. Det som er spesielt med Skvaldra seter, er at alle setereiere er fra Veldre. 
Eivind Elstrand fortalte litt om historia til Skvaldra seter, supplert med mer info av Thor Bøhmer. Lars Storlien og Arne Ingvar Dobloug slo til med sang og musikk på setervangen. Deretter gikk deltakerne en rundtur rundt på vangen, med guiding og forklaring hvem som hadde de ulike seterbol og diverse annen info.  Eli hadde ordnet med rømmegrøt, som ble servert ute i det fri, med tilbehør, og etterpå ble det kaffe og kringle. En spesiell takk til Arne Ingvar Dobloug og Inger Pernille Stramrud, som sørget for at vi kunne arrangere her, og mulig back up inne i tilfelle dårlig vær. Men været var bra, og hele arrangementet kunne foregå ute. 

Publikasjon: Skvaldra seters historie. Etter det vellykkede seterstevnet på Skvaldra, ble ideen om å skrive publikasjon om denne unike setervangen unnfanget. Thorleif kontaktet Eivind Elstrand, som påtok seg denne oppgaven på strak arm. Og Eivind har lagd en fin publikasjon, som allerede var ferdig trykt til boksalget før jul. Heftet kan kjøpes for kr. 100,-. En stor takk til Eivind.

Den tradisjonelle bussturen sammen med Furnes historielag ble arrangert søndag 26. august. Veldre historielag var arrangør. Turen gikk først til Oslo og Bygdøy, der det var guidet omvisning på Oscarshall. Videre gikk ferden til Hadeland Gjestegård, der det var middag. Og deretter var det stopp på Grinakervev, der det både ble guiding og handling. Det var full buss, og deltakerne ga uttrykk for at de var svært fornøyd med turen.

Det var naturlostur med historisk vandring i østre Brumund søndag 30. september. Lars Raknerud var guide og ansvarlig for turen, som foregikk i greit høstvær. Turen gikk fra Bratten store via plasser som Kronbakken, Halset, Stokholm, Tangen, Kvitmyra, Nystuen og Bratten lille. 14 deltok på vandringen. 

Møte med grendekontakter og utdeling av årbøker foregikk onsdag 7. november, i møterom hos Multi-Bygg i Jemtlandsvegen 8. De fleste av grendekontaktene møtte opp. Thorleif orienterte om bl.a. nye roder og organisering for utdeling av årbøker. Det ønskes at grendekontakter har litt kontakt med beboere i sitt distrikt, og at de skal bistå med blant annet å verve medlemmer i sitt område. Det ble servert pizza og brus, og videre Svanhilds hjemmebakte kringle og kaffe. Årbøker og annet ble delt ut. En må bare beklage at mange årbøker, spesielt på Furnessida ble delt ut svært seint, og like oppunder jul. Erfaring med nye roder etc har ikke vært helt topp. Det må gjøres justeringer til neste år.

Det tradisjonelle julemøtet ble avviklet mandag 10. desember, på tidligere «kantine» på Nora. Denne gang ble følgende invitert: æresmedlem, bygdebokforfattere (bosetting), dugnadsdeltakere ved flytting, samt styret. Ca 20 deltakere. Thor Bøhmer orienterte om status i forbindelse med det arbeid han og Sveen gjør med å skaffe fram grunnlagsmateriale til bosettingsdel til ny bygdebok. Det ble servert juletallerken, med dessert og kaffe og kringle, bakt av Svanhild. Det ble en trivelig førjuls kveld.

Bygdebokarbeid

Det vises til tidligere årsmeldinger etc. Gruppa som har jobbet med en bosetting-del i mulig ny bygdebok, ble oppløst i fjor vinter. Eivind Elstrand var leder av gruppa, og han har bedt om at vi tar inn følgende tekst i årsmelding:

«Historielaget oppnevnte i 2014 ei gruppe til å vurdere fornyelse av gamle Veldre bygdebok. Den har nå avsluttet sitt arbeid og avga en slutt rapport i juli 2018. Gruppa har foretatt en systematisk gjennomgang av oppgaver og utfordringer en vil møte ved en fornyelse. En ønsket i utgangspunktet å nytte samme framgangsmåten som på Brøttum ved innsamling av slekts data, men måtte fort forlate dette opplegget. I stedet må en satse på «manuelle» opprettinger av gamle Veldre bygdebok. I rapporten er vist til hvordan moderne data kan utnyttes til å samle inn nye data og til publisering av resultatene på nye og mindre ressurskrevende måter. Det er foretatt
sammenligninger av gamle Veldre bygdebok med andre. Det er vist til den store endring i bosettingsmønsteret i Veldre med en stigende andel av befolkning lokalisert til Brumunddal. Dette må det tas hensyn til i de nye bygdebøker. Det er utarbeidet spørreskjemaer til bruk i innsamling av nye data, og det er laget et forslag til hvordan arbeidet skal føres videre. Rapporten blir dermed et viktig grunnlagsdokument i det videre arbeidet med å fornye Veldre bygdebok. Den gir historielaget større trygghet i de veivalg de må gjøre i fortsettelsen.  Det som må skje videre er å oppnevne grupper som konkret skal samle inn nye data på de forskjellige områder og for de ulike grupper av eiendommer som er omtalt i forslaget til framgangsmåte.
Et sentralt tiltak foreslått i sluttrapporten er at Thor Bøhmer og Ole Kristian Sveen engasjeres for å nytte sine store databaser til å gå igjennom og rette opp / føye til data i gamle Veldre bygdebok. Eivind Elstrand tok kontakt med de om dette, og dette er nå videreført ved at det er……osv. se tekst i forslaget til årsmelding»
Anmerkning fra styret: Det var ikke enighet i gruppa om hvordan arbeidet med bosettingsdel skulle skje. Eivind sitt synspunkt og rapport må derfor stå for Eivind sin personlige synspunkt, og avviker også i forhold til det som styret har lagt av føringer de siste åra. Styret og de andre i gruppa har vært opptatt av at bl.a. at alle boplasser skal med, og at en ikke kun skal utføre en påklatting på bygdebok fra 1974. Styret velger likevel å ta inn tekst fra Eivind i årsmeldinga.

Styret ser det som svært positivt at Bøhmer og Sveen har påtatt seg oppgaven med å skaffe til veie mer grunnlagsmateriale til en mulig ny bygdebok / bosettingsdel, dvs.. rette opp feil i den gamle boka fra 1974, rette feil og følge opp utelatte opplysninger, samt få med utelatte eiendommer og bosteder. Ifølge dem skal de ha skaffet data for ca. 35 gårdsnummer og tilhørende eiendommer. Brumund, Furu og Brendlien krets gjenstår. Vi er spente på å se resultatet.

Deretter må det utføres ajourføring av alt etter 1970-tallet. Arbeidet utføres som dugnadsarbeid. Det er mye jobb. Antar at det vil måtte pågå minst et par år til. På hvilken måte det skal utgis, i form av bøker, digitalt eller annet, er ikke avklart. Dette har også en økonomisk side.

Når det gjelder temadelen, jobbes det for å kunne realisere en bokutgivelse for det som går på sang, musikk og teater. Her er det blitt samlet inn mye stoff. Johannes Nysveen har ledet dette arbeidet. Det må på plass bl.a. en redaktør
som kan skrive og få lagd bok ut av det. Realisering av bøker betinger også at laget har økonomisk ryggrad til å gjennomføre det. 

Økonomi, kontingent, boksalg og medlemsverving

Laget har det siste året hatt stort fokus på å få bedre økonomi i laget. Hovedsaken her er økt aktivitet, videre å øke antall medlemmer, og øke boksalget i laget. 

Aktiviteten det siste året har vært oppadgående, og det jobbes for å få til enda mer aktivitet framover. Laget er avhengig av medlemmer, og for å ha noe mer å tilby, må aktivitetsnivået heves. Det har vært fokus på aktiv medlemsverving i laget. I tillegg til årboka, får nye medlemmer 3 eldre utgaver av årbøker. Det ble satt et mål at alle grendekontakter og medlemmer i styret skulle verve minst 3 medlemmer hver. 

Medlemsverving. Og det har blitt gjort en god jobb. Det er blitt vervet ca. 60 nye medlemmer siste året.  I fjor ble det rapportert at laget hadde ca. 370 medlemmer ved årsskiftet. Totalt antall medlemmer pr årsskiftet i år er ca. 385. Fjorårets tall var ikke riktige tall på medlemsmassen, da det var registrert mange som ikke var medlemmer, bl.a. en del som kun hadde kjøpt bok tidligere. Samtidig vil det alltid være noe frafall.

Det ligger videre i kortene at medlemskontingenten må økes, slik at den kommer på samme nivå som i Ringsaker historielag, som satte opp kontingenten sist år. Kontingenten har stått stille på kr. 250,- i mange år. Styret foreslår en økning til kr. 300,-.

Økonomiske bidrag. Laget har søkt om midler fra diverse hold, bl.a. til kommunen, Gjensidige, og Sparebanken. Vi har fått kr. 5.000,- fra kommunen. Etter seterstevnet på Skvaldra søkte vi om midler fra Pihl, og fikk kr. 2.000,- av dem.

Økonomi og regnskap. Når det gjelder lagets økonomi, vises til vedlagte regnskap, som viser et overskudd på drøye kr. 35.000,-, og en egenkapital på godt over kr. 500.000,-.

Lager av eldre bøker. Laget sitter med et stort lager av diverse bøker. Det gjelder ikke minst Ringsakerbøkene 1 – 6, årbøker, Veldreidretten, Brumunddal Fotball, og noen andre. Vi hadde en offensiv med salg av bøker i desember. Vi
satte samtidig ned prisen en god del på flere bøker, da priser til dels var uforholdsmessig høy. Det var julesalg over 2 helger på 4 steder; Parkgården, Spar Sveum, OBS-Rudshøgda (1 helg) og Kiwi i Næroset. 

Julesalget førte til salgsinntekter på over 30.000 kr. Mest positivt var salget i Næroset. Mange både av lokalbefolkning og folk som var innom og handlet, på tur til Sjusjøen, brukte anledningen til å skaffe seg ei bok eller to. Her var spesielt Gotaas-bøker populære. Men det var også greit salg andre steder. Det ble også solgt en del av dialekt-tempen, publikasjon om Skvaldra seters historie, årbøker inkl. medlemskap, og diverse bøker ellers. Og potensialet finnes også for kommende år. Det kan være en fordel å kunne ha noe nytt å tilby til neste julesalg.

Årbøker. Laget bestilte 500 stk av årets årbok. Vi har et ganske stort lager av tidligere årganger. Vi har nå prøvd å skaffe oss ca oversikt over antallet av de ulike årganger. Antallet ser ut til å variere, fra et par eksemplarer, for de årganger vi har minst av, til flere hundre for andre årganger. 

Stoff til årbøker. Når det gjelder årbøker, er Veldre det laget som bidrar minst med stoff til årbøker. Det er stort sett bare et par medlemmer i laget som skriver. Vi oppfordrer flere til å prøve seg på dette. Det finnes mye temaer, og det er mange som sitter med mye historisk stoff som flere burde fått tatt del i og lest. Dette blir et satsingsområde framover.

Nytt kontor og lager

Det nye styret har sett det som en fordel å få bedre lokaler til sin drift, både for å få samlet mer av det vi har av historisk materiale og annet under samme tak, og det å få lokaler som er mer egnet til vår drift, enn slik det er på Buttekvern. Vi hadde en del på Buttekvern, men det meste var stuet inn på et klasserom på Jølstad.

Styret med bl.a. bistand av Per Dobloug begynte å se seg om etter egnede lokaler. Lokaler burde være i Veldre, og vi måtte finne lokaler som ikke kostet for mye. Det endte opp med et tilbud fra Max Eiendom på lokaler i Ringsakervegen 17, i 3. etasje i det gamlekontorbygget på Nora, ca. 45m2 + noe fellesareal, leiepris kr. 3.000,- pr mnd. 

Det var litt diskusjon i styret, og det ble et flertall som gikk inn for dette. Det ble skrevet leieavtale, med oppsigelsestid på 5 år, og hovedjobb med flytting
skjedde helga 5. – 7. oktober. Det var god deltakelse på dugnaden, ca. 14 stk fra laget var med en eller flere dager. Vi benyttet lift, og alt fra både Buttekvern og Jølstad ble flyttet. Det var mye dokumenter, bøker, hyller, skap, kunstverk oa., som ble flyttet.

Så fulgte arbeidet med å innrede lokalet og få ting på plass. Det har vært mye jobb. Vi fikk både en del møbler og ikke minst stålreoler og hyller fra utleier, som vi har kunnet benytte. Hoveddel består av 4 litt mindre rom. Her har vi innredet et møterom, 2 rom som kontorer og «bibliotek», og ett mindre lagerrom, med oppstilling av salgsbøker. Mesteparten av bøker ellers og ikke minst historisk arkivmateriale er plassert på arkiv-rommet, på andre side av gangen. 

Det har vært mye arbeid med å organisere og få ting på plass der vi vil ha det. En spesiell takk til Øyvinn Østvoll, som har tatt et stort ansvar med å systematisere det historiske materialet. Vi har også fått hengt opp mange bilder, spesielt Nordhagen-bilder, og vi har bedre oversikt og tilgang på det vi har. Vi er nå i stand til å åpne opp for publikum og tilby tjenester her. 

Mulige åpningstider kan diskuteres med våre medlemmer, hva er ønskelig. Hvor ofte skal det være åpent, skal det være åpent på dag- og/eller på kveldstid, temadager, bemanning etc.? Det har også vært åpne kontordager siste året på Buttekvern, men det har vært litt liten interesse. Vi har tro på at andre lokaler, samt mer aktive medlemsmøter kan få opp igjen interessen.

Kopimaskin. På Buttekvern hadde Veldre og Furnes historielag en kopimaskin i felles eie. Veldre solgte vår andel til Furnes, og vi har kjøpt ny og langt bedre kopimaskin som er på plass i Ringsakervegen 17. Det må også diskuteres om vi bør kjøpe ny PC til laget.

Diverse

Historielaget er litt bekymret over tilstanden på husmannsbruket Nordhagen, som har en spesiell plass i vårt område. Plassen er ubebodd, og plassen preges av dårlig vedlikehold. Laget har vært i kontakt med både grunneier og offentlige instanser, og vi har også tilbudt vår bistand, men det er lite vi får gjort med dette, da det er grunneier selv som har råderett over plassen. Vi ser også med bekymring på forfallet som skjer med husmannsbruka på Simenstadberget og i området der.

Den nye eieren av husmannsplassen Hesthagen, Elsa «Sprossa» Rønnevig, har vært i kontakt med laget. Vi ble forespurt om vi kunne tenke oss å bli med et opplegg hvor en stiftelse skulle kjøpe og drifte plassen. Vi har takket nei, da vi ikke ser at vi verken har ressurser til dette, samt at det ligger utenfor vårt område, og vi vil heller benytte ressurser på andre ting.

Laget får jevnlig henvendelser fra privatpersoner, vesentlig spørsmål om opplysninger vedrørende slekts. Sekretær har hatt hovedansvaret med å besvare slike forespørsler.

Styret vil takke alle som gjennom året har bidratt på ulike vis, på dugnader arrangement, og ellers, samt de som har utført jobb som tillitsvalgte, Mange takk. 

Veldre 23.02.2019 Styret