Årsmelding for Veldre Historielag 2019

Så har vi lagt et nytt år bak oss, og 2019 har blitt historie. Her følger en oppsummering av hva som har skjedd det siste året.

Årsmøtet 2019 ble avholdt 27.02.2019 i møterom hos Multi-Bygg i Jemtlandvegen 8 i Brumunddal. Ca. 27 medlemmer deltok på årsmøtet. Det var mulighet for omvisning i nye lokaler i Ringsakervegen timen før årsmøtet. Ca. 12-15 stk deltok.

Helge Hagen, holdt før selve årsmøtet et foredrag rundt lokale mattradisjoner, med utgangspunkt i tema pultost, rakfisk og akevitt. Han spilte også litt på gitar, og sang et par sanger med nevnte tema.

Deretter ble selve årsmøtet avholdt.

Tillitsvalgte:

Veldre historielags styre for 2019 har vært:

Styremedlemmer (felles lederansvar):

  • • Gerd Karin Nylund (ikke på valg)
  • • Steinar Krogstie (gjenvalg for 2 år)
  • • Lars Raknerud (ikke på valg)
  • • Øyvinn Østvoll (ny, velges for 2 år)
  • • Fridthjof Tokstad Platou (ny, velges for 2 år)

Varamedlemmer:

1. Svanhild Baardseth (gjenvalg for ett år)

2. Leif Bjarne Steinbakken (ny, velges for 1 år)

3. Kåre Korsveien (ny, velges for 1 år)

Revisorer har vært Andreas Sølvsberg og Arne Ingvar Dobloug.

Valgkomitè har bestått av:

1. Johannes Brøndsløkken (ikke på valg (1 år igjen))

2. Randi Berit Landgraff (ikke på valg (2 år igjen))

3. Leif Løftingsmo (ny, valgt for 3 år)

Øvrige tillitsvalgte / funksjoner:

Nils Rønning fungerer som redaktør og administrator av lagets hjemmeside. Nils er også medlem av Veldre Pilgrimsforening. Øyvinn Østvoll og Steinar Krogstie har deltatt som medlemmer i Årbokutvalget.

Veldre Historielag har også vært med i Moelvmarkas Venner, men vi meldte oss ut av den nå i høst. Vi var arrangør av høstmøtet 2019, og hadde på forhånd informert om at vi ønsket å melde oss ut, da vi følte at MMV aktiviteter ligger litt på sidelinjen av våre primære oppgaver, og da det er vanskelig å skaffe ansvarlige i vårt område. Møtet gikk greit, og vårt samarbeid ble der formelt avsluttet.

Møter, arrangement og aktivitet det siste året

Styret har avholdt styemøter 04.03, 01.04, 06.05, 03.06, 01.07, 26.08, 23.09, 28.10 og 25.11.2019, og 27.01 og 15.02.2020, dvs. i alt 11 styremøter, og behandlet ca 80 saker i perioden fra forrige årsmøte.

På årsmøte 27.02.2019 ble det valgt et styre uten leder, et styre som tar felles lederansvar. Styret har tatt det til etterretning, og mener selv vi har klart å drive lage greit dette året, ved at flere har tatt litt ansvar.

I og med at det ikke har vært noen leder, har det heller ikke vært naturlig at det er noen nestleder. Gerd Karin ble på første styremøte fritatt fra denne funksjonen. Lars har fortsatt som kasserer og Steinar som sekretær. De øvrige i styret; Gerd Karin, Øyvinn og Fridthjof har vært vanlige styremedlemmer.

Varamedlemmer: Svanhild, Kåre og Leif Bjarne, har alle deltatt på de fleste styremøter, og har bidratt i diskusjoner og med oppgaver.

Laget har til dels jobbet med følgende årsplan for 2019:

1. Verve flere medlemmer (målsetting > 400)

2. Åpent kontor. Hyppighet? Hver uke, hver 14. dag, hver mnd.

3. Naturlosturer. Bør tilstrebe å arrangere 2 turer, som tidligere.

4. Profilering av laget.

5. Økonomi. Gå med overskudd, ved bl.a. å fortsette med salg av bøker etc.

6. Andre aktiviteter: (Seterstevne på Øyungen, stand på f.eks. Pultostfestivalen på Bjønnåsen o.a.)

7. Årbøker. Det oppfordres også på sikt til å få flere veldringer til å komme med artikler i årboka.

Hvordan har vi så fulgt opp dette gjennom året?

Verving av medlemmer.

Selv om vi også det siste året har vervet en god del nye medlemmer, så viser det seg at frafallet er omtrent like stort. Vi er er drøyt 380 medlemmer. Vi oppfordrer alle til å prate varmt om laget og prøve å få med nye medlemmer. Vi bør også få til på hjemmesida slik at en får meldt seg inn der.

Åpent kontor

Vi har hatt åpent kontor 2 ganger i måneden fra 18. mars til 17. februar. Kontoret har vært åpent 1. mandag i måneden på kveldstid, og 3. mandag i måneden på dagtid, med unntak av ferietider. Vi har annonsert dette via bl.a. hjemmesida, og i HA og RB. Laget stiller med 2 personer pr. dag, og av og til har det vært spesielle temaer. Det er mulig å komme med spørsmål, bla i bøker etc., og generelt prate og diskutere ting. Det var bra med folk før ferien, men litt færre etter det.

Naturlosturer

Som året før ble det også i 2019 arrangert kun 1 stk. naturlostur, i og med at vi også skulle ha seterstevne. Turen ble arrangert søndag 2. juni i området «Opsalflåa». Steinar Krogstie var guide og ansvarlig for turen, med god bistand av Nils Rønning. Start fra Enger, via Opsal og via plasser og tidligere husmannsplasser under Opsal og Enger og delvis Glestad, med rast i Lykkja. Retur via Engerfallet og «Engertoppen». Totalt 22 deltakere, derav 20 som gikk hele turen. Turen er nærmere omtalt i Årboka 2019 side 242 – 245.

Profilering av laget

Vi tilstreber å være til stede på flere arrangement og steder, for å markedsføre oss, og gjerne selge noe samtidig. På første åpen kontordag 18.03 var det ca. 15 personer, og det kom også journalist fra Ringsaker Blad. Det ble omtale i RB lørdag 30.03. Laget deltok på Hagedag og Vårmarked i Dala 1. juni. Det ble dårlig vær og litt lite folk, og salg deretter.

Det har blitt laget en fin infobrosjyre for laget. Nils har lagd den. Den er på 2 A4 sider, i farger, brettet folder med mye bilder og diverse info om laget og årets arrangement, og har vært grei å dele ut ved stands etc. Denne bør ajourføres til årets sesong.

Nytt av året var deltakelse på Pultostfestivalen på Bjønnåsen lørdag 3. august, der laget hadde egen stand, med info og salg. 4 fra styret var med, og vi var bra fornøyde med responsen. Greit salg og god markedsføring av laget. Omtalt internt i referat fra styremøte 26.08.

Økonomi.

Vi har også i år gjort en del salgsframstøt på ulike arenaer. Og da spesielt julesalget, salg av bøker, i hovedsak Thor Gotaasbøker, samt dialekttempen. Salgssteder har vært Kiwi Næroset, OBS Rudshøgda, Spar Sveum og på Mølla i Brumunddal, et par helger før jul. Salget var nok litt lavere enn i fjor, men vi har hatt ganske bra salg eller gjennom året.

Men hovedinntektskilden er kontingent fra lagets medlemmer. Det er derfor viktig at vi har bra med medlemmer, som krever aktiv verving. Det krever igjen at vi har noe bra å tilby, med aktiviteter gjennom året, årbok som er interessant å lese, bl.a. med mye lokalt stoff, og annet. Slik sett henger dette sammen. Det at vi i år satte opp kontingenten til 300 kr hjelper også på. Og resultatet i år viser også greit overskudd. Styret foreslår å beholde kontingenten på samme nivå også kommende år.

Det har blitt søkt om midler et par plasser i året som har gått, men vi er ikke blitt tilgodesett med midler i år.

Andre aktiviteter

Gerd Karin og Øivinn var deltakere på Skogfinsk seminar på Finnetunet i Grue Finnskog 11. juli. Det hadde vært et meget bra arrangement, og begge to var svært fornøyd med det de hadde opplevd.

For andre året i nyere tid arrangerte Veldre Historielag seterstevne. Årets stevne var lørdag 10. august. Stevnet i år var på Øyungen seter. Og det ble et vellykket arrangement, tross dårlig vær.

Selv om det var regn og gråvær møtte det opp 80 personer. Setra til Lier gård i Furnes var stedet. Vi hadde alliert oss med setereierne, Berthe og Einar Sørby, og folk kunne komme inn i det gamle seterfjøset, som er innredet med bord og benker. Så her var det god plass og fin stemning. Nærmere omtale i Årbok 2019 side 246.

Det var felles busstur med Furnes Historielag lørdag 24. august til Finnskogen. Først med besøk ved Finnskogsmuseet i Svullrya, der en fikk innføring i livet til skogfinnene. Videre var det stopp ved museet etter forfatter og president på Finnskogen, Åsta Holt. Middag på Bøndenes hus i Brandval. Siste stopp var Kongsvinger festning, der en svært engasjert og god guide forklarte om festningen. Teknisk arrangør i år var Furnes Historielag.

Årets fellesmøte for Historielagene på Hedmarken var 29. oktober. Ringsaker Historielag var arrangør, og stedet var Garveriet. 5 stk fra styret deltok, og fikk med seg bl.a. et interessant foredrag av Sunde, og omvisning i «krigshistorisk museum» og «Eidsiva-museet». Også lokallag fra bl.a. Gjøvik og Lillehammer var innbudt og deltok. Alle lag fortalte litt om sine aktiviteter, og hva de er opptatt av.

Styret arrangerte førjulstreff på Folkets Hus tirsdag 10. desember. Innbudte var gode bidragsytere i laget siste året, grendekontakter, selgere, æres-

medlemmer, forfattere i årboka, bygdebokforfattere og andre. Ca. 24 stk deltok. Det ble servert julemat, og Halvard Olestad bidro med underholdning.

Årbøker

Det har vært to møter i årbokutvalget dette året, 15. mai og 9. september, begge avholdt på Garveriet i Moelv. Det kom inn bra med stoff til årboka. Ved fristens utløp 1. mai var det nok stoff til årets bok. Og mange artikler må stå over til neste år. Det er gledelig at det i år var rekordmange forfattere fra Veldre.

Jon G. Fretheim trakk seg som leder i årbokutvalget når 2019-boka var ferdig, etter mange år som leder. Ny leder blir Finn Havik, som også er nestleder i Ringsaker Historielag. Vi tror han blir en god erstatter for Fretheim, som har gjort en god jobb, og som fikk mye ros på møtet 9. september. Det er mye arbeid som ligger bak utgivelse av årbøker, og det er stort sett folk fra Ringsaker Historielag som gjør det meste av jobben.

Vi hadde grendekontaktmøte 21. oktober. Vi har justert litt på roder og noen endringer i rodeansvarlige. Utdeling av årbøker så ut til å gå greit. De fleste bøker var medlemmer i hende innen oktober var omme.

Bygdebokarbeid

En stor takk til Thor Bøhmer, som med bistand av noen andre drar lasset med å framskaffe grunnlagsmateriale til mulig ny bygdebok, bosettingsdel. Det å lage bygdebok er mye jobb, og en er avhengig av mye dugnadsinnsats, og det tar tid. Det jobbes nå med å få en mer komplett og riktig oppgave over bosetting i Veldre inklusive husmannsplasser etc.

Deretter må det utføres ajourføring av alt etter 1970-tallet. Dette vil bli neste store oppgave. Så vil tiden vise om vi går for utgivelse av dette stoffet i bokform, eller en digital løsning.

Selv om det var mange bidrag fra veldringer i siste årbok, oppfordrer vi flere til å prøve seg på dette. Det finnes mye temaer, og det er mange som sitter med mye historisk stoff som flere burde fått tatt del i og lest. Samtidig må vi få takke de som har levert stoff til årboka.

Sluttkommentar

Styret vil takke alle som gjennom året har bidratt på ulike vis, på dugnader arrangement, og ellers, samt de som har utført jobb som tillitsvalgte, Mange takk. Og vi håper dere blir med og drar lasset også framover.

Veldre 06.02.2020

Styret