Lillebo ved Nystuen i østre Brumund

Veldre Historielelag har blitt kontaktet angående denne gamle boplassen ved Gimsevegen i Østre Brumund i Veldre. Det spesielle er at Ringsaker fattigvesen benyttet plassen på slutten av 1920-tallet Plassen ligger like bak eiendommen Nystuen (89/1), som i dag eies av Liliane Kaashagen Frydenlund. Det var befaring på Lillebo fredag 6. mai 2022.

Bilde av Lillebo (foto: Lars Mæhlum)

Med på befaringa var:

  • Liliane Kaashagen Frydenlund (eier av Nystuen)
  • Lars Mæhlum (Ringsaker kommune)
  • Nancy Coleman (Utvandringsgruppa)
  • Leif Bjarne Steinbakken («nabo» og eks vara)
  • Gerd Karin Nylund (nestleder Veldre Historielag)
  • Steinar Krogstie (sekretær Veldre Historielag)

Liliane fortalte litt om plassen Nystuen, som ligger etter Gimsevegen. Hun har bodd her fra ca. 2007. Ifølge Veldre bygdebok (1974) ble trolig plassen ryddet på 1700-tallet, og denne plassen i almenningen ble skylddelt i 1848, og ble da et selveierbruk. Det er flere hus på tomta, bl.a. en nyere enebolig, men også et gammelt hus, som Liliane har hørt skal være fra 1800-tallet. Liliane hadde også utsnitt av et gammelt kart, som viste Nystuen (Stordalsveen), som ligger langs en gammel veg som gikk vinkelrett på dagens veg (Gimsevegen).

Denne gamle vegen er trolig samme veg som er gardsveg til plassen Gjerdinga. Ca. 150m inn langs denne vegen ligger plassen Lillebo på venstre side.

Huset er lite, ligger kanskje 5m fra vegen, med mye vegetasjon tett innpå.

En blir fasinert av størrelsen på huset, anslått str. ca. 4 x 5m (ikke målt). Her kan det ha bodd flere mennesker i samme lille hus. Huset bærer preg av litt forfall, men bølgeblikk på taket har nok reddet også dette bygget, som mange andre eldre hus.

Forpaktningskontrakt er fra oktober 1916, da eier av Nystuen, Martinus M. Gimse, et jordstykke på ca. 60m2, en plass til et stuehus samt vedbod til sin søsterdatter Martine Mikkelsdtr Wang, for 99 år, årlig avgift på 25 øre, betaling første gang når huset er bygget. Antar at huset kunne bli bygd ca.1920? Påtegning av kontrakt i 1928, da stue med tomt og forpaktningsrett overdras til Ringsaker fattigvesen, og at den videre ble solgt i 1930 til Brumunddalen kooperative forening.

Bilde av Lillebo (foto: Lars Mæhlum)

Det så ut til å være kun ett rom, med tregulv, og åpning midt på gulvet, som trolig har vært en liten «matkjeller». Grunnmur av gråstein, svært lav mur slik at kledning gikk ned i bakken. Litt råte spesielt på kledning nederst, vindskier etc. Pipa var av litt nyere dato. Vedskåle var til dels borte.

Det var enighet om at boplassen burde få livets rett, dvs. at det blir foretatt bygningsmessig vedlikehold slik at den kan bli stående også i tida framover. Dens spesielle funksjon gjør også at dette burde være noe kommunen kunne støtte(?). En er uansett avhengig av midler for å gjøre tiltak. Hver og en får sjekke muligheter. Hvis plassen blir rustet opp, var Liliane positiv til å passe på plassen videre.

Det var også spørsmål hvor eiendommen tilhører i dag. Grensa angitt på kart er litt uklar. Det er blitt sagt at plassen ligger under Veldre Almenning (gnr/bnr.: 816/1). Utsnitt fra «Gårdskart» for eiendommen 816/1, viser imidlertid at den ikke ligger i almenninga, men trolig under Nystuen.

Dette hadde vært interessant å finne ut mer om plassen, hvem som har bodd her etc., og området rundt. Dette er absolutt noe som historielaget burde følge opp litt videre, sammen med øvrige aktører. Hvis noen som leser dette har ytterligere innspill, så ta kontakt med Veldre Historielag.

Gerd Karin og Steinar